Vedtægter

Vedtægter for den selvejende institution Kirstine Seligmanns Skole.

Offentliggjort på hjemmesiden d. 1.5.18.

Vedtægterne er ændret og godkendt af forældrekredsen den 30. april 2018.

I. formål Skolens navn, adresse, hjemsted og status

§1
Stk. 1. Skolens navn er ”Den selvejende institution Kirstine Seligmanns Skole”
Skolen er oprettet d. 1. september 1882 og har været selvejende institution fra d. 1. januar 1967.

Stk. 2. Skolens hjemsted er Vejle Kommune. Skolen driver virksomhed fra Herslebsgade 3.

Stk. 3. Skolen er en selvejende uddannelsesinstitution, der i sit virke er uafhængig.
Skolen har CVR-nr.: 44448416.

II. Skolens formål

§2
Stk. 1. Skolens formål er at drive privat grundskole og anden virksomhed efter de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler og private grundskoler m.v.

Stk. 2. Skolen skal give en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Stk. 3. Skolen skal efter dens formål og i hele dens virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

Stk. 4. Endvidere er det skolens målsætning i samarbejde med forældrene at:
- skabe trygge og udviklende forhold for den enkelte elev i relation til sig selv og til skolen som helhed
- fremme elevernes forståelse for nødvendigheden af et selvstændigt, ansvarsfuldt og respektfyldt samarbejde omkring og gennem det daglige arbejde

- have nært samarbejde mellem hjem, elever og lærere om den enkelte og klassen
- give eleverne forståelse for værdien af gensidig respekt og hensyntagen
- give eleverne en så faglig og god undervisning, at de efter endt skolegang har de bedst mulige forudsætninger for med færdigheder, indsigt, åbenhed og forståelse for demokratiske værdier at gå videre i deres uddannelsesforløb.

III. Skolens bestyrelse og leder


§3
Stk.1. Skolens bestyrelse varetager den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift - herunder forvaltningen af de statslige tilskud - er i overensstemmelse med skolens vedtægter og med de til enhver tid gældende love og andre regler for friskoler og private grundskoler.

Stk. 2. Skolens leder varetager den daglige pædagogiske ledelse af skolen. Skolens leder har tillige ansvaret for, at den daglige drift af skolen er forsvarlig og i overensstemmelse med gældende regler og vilkår.

Stk. 3. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, som vælges af og blandt forældrene til elever på skolen.

Stk. 4. Bestyrelsens medlemmer vælges for 3 år og afgår med tre medlemmer i år 1, to medlemmer i år 2 og to medlemmer i år 3. Genvalg kan finde sted. Hvert år vælges for et år ad gangen 2 suppleanter.

En suppleant optages automatisk i bestyrelsen, hvis en forældrerepræsentant træder ud af bestyrelsen.
De forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.

Stk. 5. Bestyrelsesmedlemmer kan ikke afsættes i funktionsperioden.

Stk. 6. Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis medlemmet ikke længere opfylder habilitetsbetingelserne for at være medlem af bestyrelsen, jf. lovens § 5,stk 6, og bekendtgørelsen om vedtægter for friskoler og private grundskoler m.v.. I tilfælde af et medlems udtræden i funktionsperioden, for eksempel ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten. Hvis dette ikke er muligt, skal der udpeges eller vælges et medlem hurtigst muligt for resten af perioden.

Stk. 7. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd jfr. § 11, stk. 2 i lov om ligestilling af kvinder og mænd.

Stk. 8. Skolens ansatte kan ikke være medlem af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsen, når disse samtidig er medlem af forældrekredsen. Bestyrelsen kan beslutte, at skolens ledelse samt en repræsentant for de ansatte kan deltage i bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved behandling af enkeltsager, der vedrører personer i skolens ledelse eller enkelte ansatte, kan skolens bestyrelse suspendere mødedeltagelsen for en, flere eller alle de pågældende.

Stk. 9. Bestyrelsesmedlemmerne er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af den organisation, institution, forening eller lignende, som har valgt eller udpeget den pågældende.

Stk. 10. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand, der vælges af bestyrelsens midte. Næstformanden træder i formandens sted ved formandens forfald.

Stk. 11. Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige, og mindst et flertal, herunder formanden, skal være registreret i CPR med bopæl i Danmark.

Stk. 12. Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler.

Stk. 13. Bestyrelsesmedlemmerne kan ikke modtage honorar af skolens midler for varetagelsen af hvervet som bestyrelsesmedlem.

Stk. 14. For bestyrelsen, tilsynsførende, lederen og andre ansatte ved skolen gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v.

Stk. 15. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt personligt frem. Bestyrelsen træffer beslutninger ved alm. stemmeflertal bortset fra de nedenfor i stk. 18 angivne beslutninger vedrørende fast ejendom. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller ved brev. Ved stemmelighed er formandens – og i dennes fravær næstformandens – stemme udslagsgivende.

Stk. 16. Bestyrelsen skal føre protokol over sine beslutninger. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få ført sin afvigende mening til protokols. Protokollen skal underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Konstateret inhabilitet skal indføres i protokollen.

Stk. 17. Bestyrelsen fastsætter en forretningsorden for sin virksomhed, der mindst skal indeholde bestemmelser om, hvordan indkaldelse til bestyrelsesmøder skal ske.

Stk. 18. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder og skolens øvrige fastansatte personale. Kompetencen til at ansætte og afskedige skolens øvrige personale kan bestyrelsen delegere til skolens leder, idet skolelederen dog, uden at delegation dog er nødvendig, til enhver tid på egen hånd kan ansætte og afskedige vikarer og anden midlertidig medhjælp til kortvarig tjeneste.

Stk. 19. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom. Til bestyrelsens vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af medlemmerne stemmer for. Bestyrelsen skal følge de til enhver tid gældende bestemmelser om køb, salg og pantsætning af fast ejendom, iht. Lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Stk. 20. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af skolepengene og størrelsen af forældrebetalingen for skolefritidsordningen samt træffer beslutning om ethvert andet overordnet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen selv ønsker at træffe beslutning om jfr. dog § 3.

IV. Regnskab m.v.


§4
Stk. 1. Skolens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at der hvert år udarbejdes et retvisende årsregnskab for skolen i overensstemmelse med gældende regler.

Stk. 3. Bestyrelsen har ansvaret for, at regnskabet underkastes betryggende revision i overensstemmelse med gældende regler.

Stk. 4. Bestyrelsen er ansvarlig for, at et revideret og originalt underskrevet regnskab samt revisionsprotokoller sendes til Undervisningsministeriet inden udløb af den af ministeriet fastsatte frist. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive regnskabet og afgive erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab.

Stk. 5. Bestyrelsen vælger skolens revisor.

Stk. 6. Forældre til elever og fastansatte ved skolen har altid ret til at få kendskab til budgetter, regnskaber og revisionsprotokol, som er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrække denne ret til andre. Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives.

V. Forældrekreds, valg af tilsynsførende m.v. og forældrekredsmøde


§5

Stk. 1. Forældrekredsen består af forældrene til elever i 0. – 10. klasse på skolen.

Stk. 2. Forældrenes rettigheder i medfør af denne vedtægt og lov om friskoler og private grundskoler m.v. tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven eller har barnet i pleje, idet den, der har eleven i pleje, dog ikke kan træffe beslutning om skolegangens begyndelse og varighed.

Stk. 3. Skolen fører en liste over de personer, som har tilmeldt sig som hørende til forældrekredsen. Listen ændres kun efter begrundet – om nødvendigt tillige dokumenteret – skriftlig anmodning herom med efterfølgende behørig underretning til den eller de personer, der optages henholdsvis slettes på listen.
Forældremyndighedsindehavere kan udføre deres rettigheder, uanset om de står på en liste.

§6
Stk. 1. Skolen skal følge de til enhver tid gældende bestemmelser om tilsyn, iht. Lov om friskoler og private grundskoler m.v.

§7
Stk. 1. Generalforsamlingen består af forældrekredsens medlemmer. Bestyrelsen er ansvarlig for, at det alene er personer, der tilhører forældrekredsen, der stemmer. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at det klart fremgår af dagsorden til generalforsamlingen, at det er på generalforsamlingen, forældrekredsen vælger sine repræsentanter til skolens bestyrelse og den eller de tilsynsførende.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på skolen eller et andet sted i hjemkommunen inden udgangen af april måned. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt brev, e-mail eller anden sikker forsendelsesmåde med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. Indkaldelsen til ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsen aflægger beretning, herunder skolelederens evt. orientering.
 3. Bestyrelsen forelægger det reviderede og godkendte årsregnskab til orientering.
 4. Bestyrelsen forelægger det vedtagne budget til orientering.
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 6. Indkomne forslag.
 7. Eventuelt.

Stk. 2. På forældrekredsmødet/generalforsamlingen, hvor der vælges tilsynsførende, suppleres dagsordenen med følgende punkter:

1. Valg af tilsynsform

2. Fastsættelse af funktionsperiode (højst 2 år) for skolens tilsynsførende​

Stk. 3. Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 15. februar. Forslag skal bekendtgøres for forældrekredsen senest ved indkaldelsen til generalforsamlingen.

Stk. 4. Af indkaldelsen skal fremgå gældende regler for valg af bestyrelsesmedlemmer og tilsynsførende, dvs. reglerne i bekendtgørelsen om valg af tilsynsførende. For begge valg gælder, at det af indkaldelsen bl.a. skal fremgå, at hver forælder har ret til at foreslå kandidater på mødet.

Stk. 5. Hvert medlem har én stemme.

Stk. 6. Der kan kun gives fuldmagt (skriftlig) til en person, med hvem man har fælles forældremyndighed over et barn på skolen.

Stk. 7. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal, bortset fra beslutning om nedlæggelse af skolen jfr. § 11.

Stk. 8. Bestyrelsen træffer selv afgørelse om, hvorvidt personer uden for forældrekredsen kan deltage i generalforsamlingen og i givet fald hvilke personer.

Stk. 9. Skolens ansatte samt kandidater til bestyrelsen og til tilsynsførende kan ikke være dirigent ved generalforsamlingen.

Stk. 10. Der skal føres protokol over det på generalforsamlingen vedtagne. Protokollen skal underskrives af dirigenten.

Stk. 11. Valghandlinger skal være hemmelige, hvis et eller flere medlemmer af generalforsamlingen ønsker det.

Stk. 12. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan hver forælder afgive stemme på det antal medlemmer, der skal vælges til bestyrelsen.

Ved valg af tilsynsførende kan hver forælder afgive stemme på det besluttede højeste antal tilsynsførende.

Stk. 13. Kandidater er valgt i rækkefølge efter størrelsen af de personlige stemmetal. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning.

Stk. 14. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer kan finde sted. Genvalg af tilsynsførende kan finde sted efter gældende regler.


Stk. 15. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når mindst 25 af forældrekredsens medlemmer kræver det. Indkaldelse sker som ved almindelig generalforsamling. Dagsorden skal angives.

Stk. 16. Generalforsamlingens kompetencer er anført i § 3 stk.3 og 17, § 6, § 7, § 10, stk. 1 og § 11, stk.2.

VI. Skolens drift


§8
Stk. 1. Skolens drift gennemføres ved offentlige tilskud og ved egendækning herunder skolepenge for eleverne og forældrebetaling for skolefritidsordning efter lov om friskoler og private grundskoler m.v. eventuelt ved bidrag fra andre.

Stk. 2. Skolens midler må kun komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.

Stk. 3. Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen.

Stk. 4. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.

Stk. 5. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

Stk. 6. Skolens likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om friskoler og private grundskoler m.v. og må ikke anbringes på konti m.v., som andre har rådighed over.

VII. Tegningsret


§9
Stk. 1. Skolens tegnes af bestyrelsens formand og skolens leder i forening eller af en af disse i forening med bestyrelsens næstformand.

Stk.2. Ved køb, salg og pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejendomme kræves underskrift af 2/3 af bestyrelsens medlemmer.

Stk. 3. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura jfr. dog stk. 4.

Stk. 4. Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at skolelederen i et nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.

VIII. Ændring af skolens vedtægter


§10
Stk. 1. Bestyrelsen og forældrekredsen træffer i fællesskab beslutning om vedtægtsændringer. I begge organer sker vedtagelse ved simpel stemmeflertal uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer.

Stk. 2. Vedtægtsændringer har kun gyldighed, hvis de

1) indeholder oplysning om, hvem der er formand og næstformand for bestyrelsen

2) er underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer

3) angiver bestyrelsesmedlemmernes navne og adresser med let læselig skrift f.eks. maskinskrift

4) er offentliggjort på skolens hjemmeside med angivelse af, hvornår offentliggørelsen har fundet sted, og hvornår vedtægtsændringerne er vedtaget af bestyrelsen.

IX. Nedlæggelse af skolen


§11
Stk. 1. I tilfælde, hvor bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, har bestyrelsen kompetence til at træffe beslutning om skolens nedlæggelse. Beslutning træffes efter reglen i § 3.

Stk. 2. Bortset fra det foran i stk. 1 nævnte tilfælde træffer forældrekredsen beslutning om skolens nedlæggelse. Til vedtagelse af forslag om nedlæggelse kræves, at et flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer.

Stk. 3. Ophører skolen med at drive skolevirksomhed efter bestemmelserne i §2, skal den nedlægges.

Stk. 4. Det påhviler bestyrelsen at orientere forældrekredsen om beslutning om nedlæggelse og om grundlaget herfor. Orienteringen skal ske umiddelbart efter beslutningen om nedlæggelsen er truffet.

Stk. 5. Det påhviler bestyrelsen at give Undervisningsministeriet og de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende, meddelelse om skolens nedlæggelse.

Stk. 6. Det påhviler bestyrelsen at orientere Undervisningsministeriet, hvis skolen
standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.

Stk. 7. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler, samt at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

Stk. 8. Eventuelle overskydende midler skal med Undervisningsministeriets godkendelse anvendes til skoleformål, der støttes gennem lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Stk. 9. Det påhviler bestyrelsen at fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiviteter og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

Vedtaget af nedenstående bestyrelse den 27. februar 2018.

 • Søren Seindal Agner (formand)
 • Kostas Panayotis Diakovasilis (næstformand)
 • Jesper Budde Thinggaard
 • Camilla Knudsen
 • Thomas Kirsten
 • Jakob Østergaard
 • Camilla Vammen

​​Vil du se mere til vores skole?

Følg med på vores Facebookprofil, hvor vi ofte poster billeder af vores spændende projekter m.m.

Faglighed, fællesskab og dannelse

Vi har den overbevisning, at kun når læring og fællesskab går hånd i hånd, trives hvert enkelt barn og ung og udvikler den dannelse, som sikrer et stærkt fodfæste i livet. Kirstine Seligmanns Skoles stærke traditioner udgør fundamentet for faglighed, fællesskab og dannelse.

Adresse

Kirstine Seligmanns Skole

Herslebsgade 3, 7100 Vejle

CVR: 44448416

EAN: 5790002726996

Kontakt os

☎ Telefon: 75 82 04 52

✉ E-mail: kss@kssvejle.dk

Find vej