Vedtægt for Kirstine Seligmanns Børnehave

Privatinstitution oprettet efter § 36a i Lov om friskoler og private grundskoler m.fl. og dagtilbudslovens § 19, stk. 5

Bilag til Kirstine Seligmanns Skoles vedtægt

§ 1 Forankring
Stk 1: I henhold til Undervisningsministeriets retningslinjer har Privatskolen Kirstine Seligmanns Skole indført i sin vedtægt, at Privatskolen kan drive en privatinstitution efter reglerne i henhold til §36a i Lov om friskoler og private grundskoler m.fl. og dagtilbudsloven. Privatskolens bestyrelse udgør den øverste ansvarlige bestyrelse for den selvejende institution, der omfatter såvel skole som børnehave. Dette sker på grundlag af den eksisterende vedtægt for Kirstine Seligmanns Skole.

Stk 2: Privatinstitutionens navn er ”Kirstine Seligmanns Børnehave”, hjemmehørende i Vejle Kommune og beliggende Worsaaesgade 2.

Stk 3: Børnehaven er oprettet med en tostrenget model for forældreindflydelse, således at skolens bestyrelse udgør øverste myndighed for børnehaven, og børnehavens forældre sikres indflydelse gennem børnehavens forældreindflydelsesorgan jf § 3 stk. 6.

§ 2 Formål
Stk 1: Kirstine Seligmanns Børnehave kan modtage børn fra alderen 2,5 år til barnet starter i skole. Børnehaven tilbyder pasning af op til 40 børn.

Stk 2: Kirstine Seligmanns Børnehave opfatter sig som et bidrag til kommunens samlede og forebyggende tilbud til børn. Kirstine Seligmanns Børnehave har til formål at støtte og udfordre børnenes kompetencer og skabe et miljø, der giver tryghed, trivsel og sund udvikling.

Målsætningen for Kirstine Seligmanns Børnehave pædagogiske virke tager udgangspunkt i barnets alder og udvikling, idet arbejdet tilrettelægges i tæt samarbejde med forældrene.

Stk 3: Kirstine Seligmanns Børnehave er et tilbud til alle børnefamilier, såfremt forældrene kan tilslutte sig Kirstine Seligmanns Børnehaves formål og arbejdsmetoder og i samarbejdet arbejder i denne ånd. Det pædagogiske arbejde skal medvirke til barnets opvækst og læring i forhold til medleven i et samfund med frihed og folkestyre.

§ 3 Bestyrelse og forældreindflydelsesorgan
Stk 1: Skolens bestyrelse er øverste myndighed for Kirstine Seligmanns Børnehave og øvrige virksomhed iht. vedtægten for Kirstine Seligmanns Skole og dennes vedtægts § 6. Forældres rettigheder følger af skolens vedtægt i øvrigt.

Stk. 2: Til Kirstine Seligmanns Børnehave tilknyttes et forældreindflydelsesorgan, som består af 3 forældre med myndighed over børn i børnehaven. Det er kun disse 3 valgte forældre, der har stemmeret i forældreindflydelsesorganet. Øvrige medlemmer har udtaleret. 

Forældreindflydelsesorganet konstituerer sig selv med en formand, næstformand og sekretær. Formand og næstformand skal vælges blandt forældrerepræsentanterne, og pågældende er ansvarlig for forældreindflydelsesorganets indkaldelse og udarbejdelse af dagsorden. Beslutninger træffes med almindeligt flertal. Der føres protokol over forældreindflydelsesorganets beslutninger.

Stk. 3: Bestyrelsen ved privatskolen er ansvarlig for at sikre, at forældre med myndighed over børn i Kirstine Seligmanns Børnehave indkaldes til årligt møde for at vælge repræsentanter af og blandt sig selv til forældreindflydelsesorganet.

Stk. 4: Der vælges hvert år 3 medlemmer blandt forældre med myndighed over børn i børnehaven. Genvalg kan finde sted. Forældre skal udtræde af organet, når de ikke længere har børn i børnehaven.

Stk. 5: Der vælges hvert år 2 suppleanter blandt forældre med myndighed over børn i børnehaven til forældreindflydelsesorganet.

Stk. 6: Forældreindflydelsesorganet skal høres i forbindelse med de overordnede pædagogiske tiltag i Kirstine Seligmanns Børnehave, principper for anvendelse af børnehavens budgetramme samt ansættelse af personale i børnehaven, herunder børnehavens leder.

Stk. 7: Et medlem udpeges af skolens bestyrelse blandt skolens bestyrelsesmedlemmer. Lederen af Kirstine Seligmanns Børnehave og en medarbejderrepræsentant deltager i møder i forældreindflydelsesorganet, derudover kan skolens leder og børnehavelederens stedfortræder deltage.

Stk. 8: Børnehaven overholder den gældende lovgivning for forældreindflydelsesorgan i henhold til Dagtilbudsloven. Kommunen fører tilsyn med børnehaven efter Dagtilbudslovgivningen.

§ 4 Optagelse
Stk.1: Institutionen træffer selv afgørelse om optagelse af børn i henhold til Dagtilbudslovgivningen.

Stk.2: Ved henvendelse til institutionens kontor udleveres indmeldelsesblanket. Optagelse i institutionen sker på baggrund af anciennitet på venteliste, dog vil børn med søskende i Kirstine Seligmanns Børnehave og/eller skole have fortrinsret. Børn optages under hensyntagen til aldersfordelingen i børnehaven.

§ 5 Opsigelse/udmeldelse
Forældre kan opsige institutionspladsen skriftligt med 3 måneders varsel.

Opsigelse fra skolens side kan finde sted ved forældres misligholdelse af betalingsforpligtelser, eller såfremt skolen i øvrigt vurderer, at samarbejdet må ophøre iht. denne vedtægts § 2 stk. 3.

§ 6 Ledelse
Stk. 1: Den overordnede ledelse af Kirstine Seligmanns Børnehave varetages af skolens bestyrelse. Skolebestyrelsen træffer endelig beslutning om ansættelse og afskedigelse af personale, nærmere regler for optagelse i børnehaven, regnskabs- og budgetforhold, løn- og over-enskomstforhold, nærmere regler for ind- og udmeldelse af børn og fastsættelse af for-ældrebetaling samt opkrævning heraf. Det er endvidere Kirstine Seligmanns Skoles bestyrelse, som træffer beslutning om anvendelse af et eventuelt overskud inden for de rammer, der er udstukket i bekendtgørelse om tilskud til friskoler og private grundskoler m.v. og skolens vedtægt.

Stk. 2: Lederen af Kirstine Seligmanns Børnehave varetager, under ansvar overfor skolebestyrelse og skoleleder, den daglige ledelse af børnehaven.

Stk. 3: Lederen af Kirstine Seligmanns Børnehave er ansvarlig for udarbejdelse og offentliggørelse af den pædagogiske læreplan. Lederen af Kirstine Seligmanns Børnehave skal inddrage skolens ledelse og bestyrelse i udarbejdelsen, evalueringen og opfølgningen af den pædagogiske læreplan. Læreplanen skal godkendes af Vejle Kommune.

Lederen af Kirstine Seligmanns Børnehave er ansvarlig for, i samarbejde med Vejle Kommune, at gennemføre sprogstimulering jf. § 4a i folkeskoleloven.

Lederen af Kirstine Seligmanns Børnehave er ansvarlig for at udarbejde og offentliggøre børnemiljøvurderingen. Børnemiljøvurderingen revideres mindst hvert 3. år.

§ 7 Tavshedspligt
Personale samt medlemmer af forældreindflydelsesorganet er i henhold til forvaltningsloven og straffeloven underlagt tavshedspligt, ift. de oplysninger de måtte gøres bekendt med, som følge af deres tilknytning til privatskolen. Denne tavshedspligt fortsætter også efter vedkommende har endt tilknytning til privatskolen.

§ 8 Økonomi
Stk. 1: Regnskabsåret i Kirstine Seligmanns Børnehave går fra 1. januar til 31. december. Stk. 2: Kirstine Seligmanns Børnehaves regnskab er en integreret del af skolens samlede regnskab. I regnskabet skal skolens disponering af midler tilknyttet Kirstine Seligmanns Børnehave, særskilt kunne udskilles, herunder de kommunale tilskud. Stk. 3: Kirstine Seligmanns Børnehaves regnskab føres af skolen og revideres af skolens statsautoriserede revisor.

§ 9 Tilsyn
Vejle Kommune fører pædagogisk tilsyn med børnehaven. Øvrigt tilsyn føres af skolen, med skolens bestyrelse som øverste myndighed.

§ 10 Åbningstider
Stk. 1: Skolebestyrelsen ved Kirstine Seligmanns Skole tilrettelægger åbningstider for børnehaven, herunder eventuelle lukkedage. Forældreindflydelsesorganet skal høres forud for ændringer i åbningstider.

§11 Personaleforhold
Stk. 1: Lederen i Kirstine Seligmanns Børnehave skal have en relevant pædagogisk uddannelse, og personalesammensætningen følger i øvrigt som minimum Vejle Kommunes godkendelseskriterier.

Der kan ansættes personer i arbejdsprøvning/jobtræning.

Stk. 2: Der skal ved ansættelse indhentes straffeattest og børneattest. Børne- og straffeattest opbevares i personalemappe i institutionen og må ikke udleveres til tredje mand.

Stk. 3: Personalet har tavsheds- og underretningspligt, som indskærpes ved ansættelse.

§12 Forældrebetaling
Stk. 1: Skolebestyrelsen fastsætter forældrebetalingens størrelse ud fra Kirstine Seligmanns Børnehaves generelle driftsomkostninger, herunder behov for henlæggelse af midler til vedligeholdelse, udvikling, sikring af faglig kompetence mv.

Stk. 2: Ændring af forældrebetalingens størrelse kan ske med 1 måneds varsel.

Stk. 3: Regler om nedsættelse eller bortfald af forældrebetalingen, samt regler om søskenderabat kan træffes af skolens bestyrelse.

§13 Hæftelse/ophør
Stk. 1: Kirstine Seligmanns Skole er ansvarlig for børnehavens opfyldelse af de krav, som måtte følge af anden lovgivning, samt de indgåede aftaler med Vejle kommune.

Stk. 2: Beslutning om nedlæggelse af Kirstine Seligmanns Børnehave træffes af skolebestyrelsen ved Kirstine Seligmanns Skole. I tilfælde af børnehaves nedlæggelse vil dette ske inden for rammerne af privatskolens vedtægt og den kommunale specifikation af krav, som børnehaven skal opfylde.

Kirstine Seligmanns Skoles bestyrelse d. 3. juni 2015

​​Vil du se mere til vores skole?

Følg med på vores Facebookprofil, hvor vi ofte poster billeder af vores spændende projekter m.m.

Faglighed, fællesskab og dannelse

Vi har den overbevisning, at kun når læring og fællesskab går hånd i hånd, trives hvert enkelt barn og ung og udvikler den dannelse, som sikrer et stærkt fodfæste i livet. Kirstine Seligmanns Skoles stærke traditioner udgør fundamentet for faglighed, fællesskab og dannelse.

Adresse

Kirstine Seligmanns Skole

Herslebsgade 3, 7100 Vejle

CVR: 44448416

EAN: 5790002726996

Kontakt os

☎ Telefon: 75 82 04 52

✉ E-mail: kss@kssvejle.dk

Find vej