Undervisningsmiljøvurdering

Trivselsundersøgelse 2022

Undervisningsmiljøundersøgelse 1.-6. klasse​

Undervisningsmiljøundersøgelse 7.-10. klasse

​Trivselsundersøgelse 2019

1. Kortlægning

Elevernes trivsel undersøges som minimum hvert tredje år. Alle elever fra 0. klasse til 10. klasse deltager i undersøgelsen. Resultatet fra foråret 2019 kan ses i grafen.

​Undersøgelsen er udformet som et spørgeskema og er dermed summativ. Den giver et overordnet billede, men viser ikke den enkelte elevs besvarelse.

Arbejdet med elevernes trivsel i fællesskabet er et overordnet ansvar for alle lærere og pædagoger i skole og SFO, hvor udviklingen af den sociale trivsel i skolen primært varetages af klasselærerne. Dette sker i tæt samarbejde med forældrene, og understøttes af skolens afdelingsledere.

Derudover afholdes formaliserede elevsamtaler med eleverne fra 6. til 10. klasse. Disse elevsamtaler er årlige.

2. Beskrivelse og vurdering

Om de fire trivselsindikatorer

Vi har i vores undersøgelse lagt os op ad Undervisningsministeriet, som i samarbejde med en række eksperter har udviklet fire differentierede indikatorer for trivsel samt en samlet trivselsindikator for eleverne i 4.-10. klasse:

  • Social trivsel - består af spørgsmål om elevernes opfattelse af deres tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet, samt tryghed og mobning.
  • ​Faglig trivsel - består af spørgsmål om elevernes oplevelse af egne faglige evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne.
  • Støtte og inspiration - består af spørgsmål om elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse, samt af lærernes hjælp og støtte.
  • Ro og orden - består af spørgsmål om elevernes oplevelse af ro og støj i klassen samt klasseledelse.
  • Generel skoletrivsel - er en samlet indikator bestående af de spørgsmål, som indgår i de fire differentierede indikatorer.


​Resultatet af den seneste trivselsmåling på Kirstine Seligmanns Skole er godt, og det samlede resultat på 4,1 er en meget positiv vurdering. Resultaterne viser, at elevernes trivsel er høj. Elevernes generelle trivsel ligger gennemsnitligt på 4,1. Til sammenligning ligger Folkeskolen ved seneste måling på 3,8.
På de fire trivselsindikatorer varierer gennemsnittet fra 4,0 til 4,3. Eleverne trives bedst socialt. Dvs. at deres trivsel er relativt bedst, hvad angår deres tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesskabet. Spredningen på de forskellige indikatorer er dog marginal, da målingerne på Ro og orden, Faglig trivsel samt Støtte og inspiration alle ligger på 4,0. Faglig trivsel 4,0 (Folkeskolen 3,7) og Støtte og inspiration 4,0 (Folkeskolen 3,2) ligger højt i målingen, hvilket passer fint ind i skolens faglige profil.

3. Plan for opfølgning

  1. ​Skolens samarbejdsudvalg orienteres om resultatet og forholder sig til dette.
  2. Skolens lærerråd orienteres om resultatet og forholder sig til dette. Personalet orienteres om, hvordan eleverne inddrages, alt efter klassetrin.
  3. Klasselærerne inddrager eleverne i klasserne om tiltag for at forbedre og fastholde det gode resultat.

​​Vil du se mere til vores skole?

Følg med på vores Facebookprofil, hvor vi ofte poster billeder af vores spændende projekter m.m.

Faglighed, fællesskab og dannelse

Vi har den overbevisning, at kun når læring og fællesskab går hånd i hånd, trives hvert enkelt barn og ung og udvikler den dannelse, som sikrer et stærkt fodfæste i livet. Kirstine Seligmanns Skoles stærke traditioner udgør fundamentet for faglighed, fællesskab og dannelse.

Adresse

Kirstine Seligmanns Skole

Herslebsgade 3, 7100 Vejle

CVR: 44448416

Kontakt os

☎ Telefon: 75 82 04 52

✉ E-mail: kss@kssvejle.dk

Find vej