​Kirstine Seligmanns Skole

En privatskole i centrum af Vejle

Musiklegat

Ansøgninger stiles til skolens bestyrelse og skal være skolen i hænde senest 30.11.

Sendes til skolens mailadresse: kirstine.seligmanns.skole@kss-vejle.dk

Fundats for Birgit Christine Jørgensen Swansons musiklegat


Legatets navn er "Birgit Christina Jørgensen Swansons Musiklegat"

Formål

Legatets formål er at yde legater til elever fra Kristine Seligmanns Skole til videreuddannelse på et musikinstrument, primært klaver eller violin, samt til studierejser som led i en musikuddannelse. Legatet kan ydes indtil 10 år efter elevens afgang fra skolen.

Legatets kapital

Ved legatets oprettelse udgjorde kapitalen kr. 100.000, som er ydet ved gave fra Birgit Christine Jørgensen Swanson. Legatets årlige overskud overføres til en legatkonto. Legatkontoen tjener til at sikre tilstedeværelsen af midler til uddeling i overensstemmelse med legatets formål. Legatkontoens midler skal være anbragt på særskilt konto i et pengeinstitut til bedst mulig forrentning.


Legatets overskud

Årets overskud til legatets formål. Anvendelsen kan udskydes til et senere regnskabsår, hvis det er af betydning for opfyldelse af legatets formål. Bestyrelsen er dog berettiget til at henlægge indtil 25 % af årets overskud til konsolidering af formuen. Legatbestyrelsen fastsætter selv i hvert enkelt tilfælde, hvor store legatportioner, der skal udbetales, og om tildeling sker en gang for alle eller for et nærmere angivet tidsrum.

Legatets ledelse

Legatet ledes af en bestyrelse, der udgøres af den til enhver tid værende bestyrelse for Kirstine Seligmanns Skole i Vejle. Der kan ikke tillægges bestyrelsesmedlemmerne vederlag for deres arbejde.

Bestyrelsen sammenkaldes, når formanden bestemmer det, eller når det begæres af et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 2/3 af medlemmerne er til stede, deriblandt formanden. I bestyrelsesmøder træffes alle beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen drager omsorg for førelsen af en protokol for legatet. I protokollen indføres en årlig beretning om legatets økonomiske stilling samt om legatets velgørende virksomhed.

Fundatsændringer

Beslutning om ændringer i denne fundats kan kun foretages på Kirstine Seligmanns Skoles generalforsamling.​​

Uddeling af musiklegat 2020

​Katrine Brixen, tidligere elev på skolen, der er i gang med sin bachelor på Elektronisk Musik og Lydkunst på Syddansk Musikkonservatorium, er blevet tildelt et tilskud fra Birgit Christine Jørgensen Swansons Musiklegat til et musikkursus på Engelsholm.

Mindelegat

Ansøgninger stiles til skolens bestyrelse og skal være skolen i hænde senest 30.11.

Sendes til skolens mailadresse: kirstine.seligmanns.skole@kss-vejle.dk


Fundats for fhv. skolebestyrer Else Hansens Mindelegat

Legatets navn er "Fhv. skolebestyrer Else Hansens Mindelegat”

Ved legatets oprettelse udgjorde kapitalen kr. 100.000, som er ydet ved gave fra dødsboet efter fhv. skolebestyrer
Else Bodil Ahrentsen Hansen.

Formål

Det påhviler bestyrelsen at anvende årets overskud til de formål, der fastsættes i nærværende fundats. Anvendelsen kan udskydes til et senere regnskabsår, hvis det er af betydning for opfyldelse af fondens formål.

Legatets kapital

Hvad legatkapitalen i øvrigt afkaster, skal anvendes til årlige udbetalinger i portioner, hvis størrelse fastsættes af legatbestyrelsen, til unge mennesker fra Vejle og omegn, som er elever eller har været elever på Kristine Seligmanns Skole i Vejle, og hvis personlige og økonomiske forhold samt flid og dygtighed gør dem fortjent hertil.

Legatets overskud

Legatbestyrelsen fastsætter selv i hvert enkelt tilfælde, hvor store legatportioner, der skal udbetales, og om tildelingen sker en gang for alle eller for et nærmere angivet tidsrum.

Legatets ledelse

Legatet bestyres af den til enhver tid værende bestyrelse for Kirstine Seligmanns Skole i Vejle. Der kan ikke tillægges bestyrelsesmedlemmerne et vederlag for deres arbejde.

Bestyrelsen kan foretage rimelige hensættelser af årets overskud til konsolidering af fondens formue.
Det påhviler legatbestyrelsen at føre protokol for legatet. I protokollen indføres alle meddelelser og oplysninger, som måtte være af interesse for legatet.

Fundatsændringer

Beslutning om ændringer i denne fundats kan kun foretages på Kirstine Seligmanns Skoles generalforsamling.

Uddelt mindelegat i 2020

Tidligere elev på skolen, Nicolai Madsen, der studerer jura på Københavns Universitet, er i forbindelse med et udlandsophold ved National University of Singapore, blevet tildelt et tilskud til pensumbøger fra fhv. skolebestyrer Else Hansens Mindelegat.

Tidligere elev på skolen, Nicklas Aagaard, der læser psykologi på Københavns Universitet, er i forbindelse med et udlandsophold på University of California, Santa Barbara, blevet tildelt et tilskud til sine udlandsstudier fra fhv. skolebestyrer Else Hansens Mindelegat.

Kirstine Seligmanns Skole​

Herslebsgade 3, 7100 Vejle

CVR: 44448416​