Musiklegat

Ansøgninger stiles til skolens bestyrelse og skal være skolen i hænde senest 30.11.

Legatansøgninger vurderes af skolens bestyrelse i februar måned.

Sendes til skolens mailadresse: kirstine.seligmanns.skole@kss-vejle.dk

Formelle krav til legatansøgning

For at komme i betragtning til et legat kræves flg.:

 1.​ Præsentation af ansøger

 2.​ Beskrivelse af, hvilket formål, der søges støtte til (fx uddannelse,     udveksling mv.)

 3.​ Beskrivelse af igangværende uddannelse, herunder:

    - ​varighed (semesteroversigt)

    - ​oversigt (budget) over samlede studieomkostninger med   specifikation  af de enkelte omkostningsdele (fx studiebøger,   studierejser mv.)

 4.​ Begrundelse for valg af uddannelse og relevans for legatsøgning ift.   legatets formål

 5.​ Begrundelse for, hvordan studiet er relevant, set i et større   perspektiv (fx globalt, dansk/internationalt, miljømæssigt,   sundhedsmæssigt mv.)

 6.​ Angivelse af anslået behov/ønske for støtte, gerne med henvisning   til fremsendte budget

 7.​ Opfølgning: Legatmodtager besøger skolen, hvor legatet modtages   under morgensang, ligesom legatansøger forpligter sig til efterfølgende   at sende en rejserapport med beskrivelse af, hvorledes beløbet er   anvendt.

Fundats for Birgit Christine Jørgensen Swansons musiklegat


Legatets navn er "Birgit Christina Jørgensen Swansons Musiklegat"

Formål

Legatets formål er at yde legater til elever fra Kristine Seligmanns Skole til videreuddannelse på et musikinstrument, primært klaver eller violin, samt til studierejser som led i en musikuddannelse. Legatet kan ydes indtil 10 år efter elevens afgang fra skolen.

Legatets kapital

Ved legatets oprettelse udgjorde kapitalen kr. 100.000, som er ydet ved gave fra Birgit Christine Jørgensen Swanson. Legatets årlige overskud overføres til en legatkonto. Legatkontoen tjener til at sikre tilstedeværelsen af midler til uddeling i overensstemmelse med legatets formål. Legatkontoens midler skal være anbragt på særskilt konto i et pengeinstitut til bedst mulig forrentning.


Legatets overskud

Årets overskud til legatets formål. Anvendelsen kan udskydes til et senere regnskabsår, hvis det er af betydning for opfyldelse af legatets formål. Bestyrelsen er dog berettiget til at henlægge indtil 25 % af årets overskud til konsolidering af formuen. Legatbestyrelsen fastsætter selv i hvert enkelt tilfælde, hvor store legatportioner, der skal udbetales, og om tildeling sker en gang for alle eller for et nærmere angivet tidsrum.

Legatets ledelse

Legatet ledes af en bestyrelse, der udgøres af den til enhver tid værende bestyrelse for Kirstine Seligmanns Skole i Vejle. Der kan ikke tillægges bestyrelsesmedlemmerne vederlag for deres arbejde.

Bestyrelsen sammenkaldes, når formanden bestemmer det, eller når det begæres af et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 2/3 af medlemmerne er til stede, deriblandt formanden. I bestyrelsesmøder træffes alle beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen drager omsorg for førelsen af en protokol for legatet. I protokollen indføres en årlig beretning om legatets økonomiske stilling samt om legatets velgørende virksomhed.

Fundatsændringer

Beslutning om ændringer i denne fundats kan kun foretages på Kirstine Seligmanns Skoles generalforsamling.​

Her ses Klara ved Universitetet i Ingolstadt​

Uddelt mindelegat i 2022

Tidligere elev på skolen, Klara Stingsted, der læser Global Economics and Business Management på Technische Hochschule i Ingolstadt i Tyskland, er tildelt et tilskud til studiebøger fra fhv. skolebestyrer Else Hansens mindelegat.

​Her fortæller Klara om sin motivation for sit studie samt takker skolen for legatetJeg hedder Klara Stingsted og har modtaget Fhv. skolebestyrer Else Hansens Mindelegat til min bachelor i Global Economics and Business Management. Jeg læser i øjeblikket andet semester på universitet Technische Hochschule Ingolstadt i Ingolstadt, Bayern.

Jeg gik på Seligmann fra 2011 til 2017, fra 5.-10. klasse.

Efter Seligmann gik jeg på HHX på Campus Vejle på studieretningen Sprog og Marketing, hvor jeg havde tysk, engelsk, dansk, matematik og afsætning på A niveau.

Da jeg blev student i 2020, valgte jeg at tage en kontoruddannelse via PIU – Praktik i udlandet. Min praktik var ved virksomheden MediaMarktSaturn på deres hovedkontor i Ingolstadt.

Jeg var ikke færdig med Tyskland, da jeg afsluttede min uddannelse. Jeg besluttede mig derfor for at søge ind på universitetet i Ingolstadt. Jeg havde i mellemtiden søgt om godkendelse ved SU Styrelsen om at modtage SU til min uddannelse, hvilket jeg heldigvis fik bevilliget.

Jeg er så taknemlig for alt, hvad Seligmann har gjort for mig. Jeg er helt sikkert nået til, hvor jeg er i dag, fordi jeg var så heldig at være elev på Kirstine Seligmann Skole. De værdier, traditioner og den gensidige respekt, som jeg har fået ind under huden i min tid på Seligmann, er noget som stadig sidder i mig, og har fået mig til, hvor jeg er i dag.

Jeg er beæret over, at jeg er blevet udvalgt til at modtage dette legat som hjælp til studiebøger på mit studie. Legatet hjælper min økonomiske situation, der som studerende er stram.

Mange hilsner og stort TAK,

Klara​​

Mindelegat

Ansøgninger stiles til skolens bestyrelse og skal være skolen i hænde senest 30.11.

Legatansøgninger vurderes af skolens bestyrelse i februar måned.

Sendes til skolens mailadresse: kirstine.seligmanns.skole@kss-vejle.dk

Formelle krav til legatansøgning

For at komme i betragtning til et legat kræves flg.:

 1.​ Præsentation af ansøger

 2.​ Beskrivelse af, hvilket formål, der søges støtte til (fx uddannelse,   udveksling mv.)

 3.​ Beskrivelse af igangværende uddannelse, herunder:

    - ​varighed (semesteroversigt)

    - ​oversigt (budget) over samlede studieomkostninger med     specifikation af de enkelte omkostningsdele (fx studiebøger,   studierejser  mv.)

 4.​ Begrundelse for valg af uddannelse og relevans for legatsøgning ift.   legatets formål

 5.​ Begrundelse for, hvordan studiet er relevant, set i et større   perspektiv (fx globalt, dansk/internationalt, miljømæssigt,   sundhedsmæssigt mv.)

 6.​ Angivelse af anslået behov/ønske for støtte, gerne med henvisning   til fremsendte budget

 7.​ Opfølgning: Legatmodtager besøger skolen, hvor legatet modtages   under morgensang, ligesom legatansøger forpligter sig til efterfølgende   at sende en rejserapport med beskrivelse af, hvorledes beløbet er   anvendt.

Fundats for fhv. skolebestyrer Else Hansens Mindelegat

Legatets navn er "Fhv. skolebestyrer Else Hansens Mindelegat”

Ved legatets oprettelse udgjorde kapitalen kr. 100.000, som er ydet ved gave fra dødsboet efter fhv. skolebestyrer
Else Bodil Ahrentsen Hansen.

Formål

Det påhviler bestyrelsen at anvende årets overskud til de formål, der fastsættes i nærværende fundats. Anvendelsen kan udskydes til et senere regnskabsår, hvis det er af betydning for opfyldelse af fondens formål.

Legatets kapital

Hvad legatkapitalen i øvrigt afkaster, skal anvendes til årlige udbetalinger i portioner, hvis størrelse fastsættes af legatbestyrelsen, til unge mennesker fra Vejle og omegn, som er elever eller har været elever på Kristine Seligmanns Skole i Vejle, og hvis personlige og økonomiske forhold samt flid og dygtighed gør dem fortjent hertil.

Legatets overskud

Legatbestyrelsen fastsætter selv i hvert enkelt tilfælde, hvor store legatportioner, der skal udbetales, og om tildelingen sker en gang for alle eller for et nærmere angivet tidsrum.

Legatets ledelse

Legatet bestyres af den til enhver tid værende bestyrelse for Kirstine Seligmanns Skole i Vejle. Der kan ikke tillægges bestyrelsesmedlemmerne et vederlag for deres arbejde.

Bestyrelsen kan foretage rimelige hensættelser af årets overskud til konsolidering af fondens formue.
Det påhviler legatbestyrelsen at føre protokol for legatet. I protokollen indføres alle meddelelser og oplysninger, som måtte være af interesse for legatet.

Fundatsændringer

Beslutning om ændringer i denne fundats kan kun foretages på Kirstine Seligmanns Skoles generalforsamling.

Uddelt mindelegat i 2023

Karoline Bredmose Thomsen, der læser på University of Queensland i Brisbane, har modtaget Else Hansens Mindelegat.

Her fortæller Karoline om sin tid på Kirstine Seligmanns Skole, sin motivation for at søge legatet samt, hvad der optager hende på hendes studie:

Jeg læser international politik og international lov som en dobbelt-kandidat på University of Queensland i Brisbane, Australien og har modtaget fhv. Skolebestyrer Else Hansens mindelegat til studiestøtte (studiebøger).

Jeg gik på Kirstine Seligmanns Skole fra 2011-2015, fra 5. til 9. Klasse. Det var nogle år, der var præget af at gå på en institution, der ikke bare ville udvikle og undervise, men også danne den enkelte elev. Således er en af mine største læringer af at gå på Kirstine Seligmanns Skole, at vi ikke er til undervisning for at være der eller for at løse en arbitrær mængde opgaver, men for at lære noget. Mening over indhold.

Det har jeg taget med mig gennem gymnasiet, hvor jeg læste en IB på Kolding Gymnasium, og i min universitetstid, hvor jeg har læst en bachelor i Mellemøstlige studier på Københavns Universitet.

Undervejs i min bachelor var jeg på studieophold på London School of Ecconomics og erfarede, at jeg meget gerne ville læse min kandidat i udlandet. Det ville åbne op for et studiemiljø præget af mennesker fra hele verdenen, det ville give mig en mulighed for at studere international politik og international lov som selvstændige fag, og det ville være en fantastisk personlig oplevelse.

Det har jeg fået på mit kandidatstudie, og jeg er enormt glad for hele oplevelsen. Timerne på læsesal med spændende, men svære argumenter; den personlige udvikling i at stå på egne ben på den anden af jorden; og det helt fantastiske i at opleve Australiens natur er en fantastisk kombination.

Også her er bevidstheden om at jeg er her for at blive klogere og ikke for at vinge opgaver af en værdifuld ting at trække på.

Uddeling af legatet

Da Karoline, af gode grunde, ikke havde mulighed for at kigge forbi og få overrakt sit legat til morgensang, sendte hun et fint videoklip, som blev vist til eleverne, som efterfølgende kvitterede med klapsalver.

Her ses Karoline på første skoledag ved universitetet i Brisbane​

​​Vil du se mere til vores skole?

Følg med på vores Facebookprofil, hvor vi ofte poster billeder af vores spændende projekter m.m.

Faglighed, fællesskab og dannelse

Vi har den overbevisning, at kun når læring og fællesskab går hånd i hånd, trives hvert enkelt barn og ung og udvikler den dannelse, som sikrer et stærkt fodfæste i livet. Kirstine Seligmanns Skoles stærke traditioner udgør fundamentet for faglighed, fællesskab og dannelse.

Adresse

Kirstine Seligmanns Skole

Herslebsgade 3, 7100 Vejle

CVR: 44448416

EAN: 5790002726996

Kontakt os

☎ Telefon: 75 82 04 52

✉ E-mail: kss@kssvejle.dk

Find vej