Antimobbepolitik

Bemærk: Ny mobbepolitik er under udarbejdelse.

Skolen har gennem de sidste to år implementeret det forebyggende antimobbeprogram "Fri for mobberi" i indskolingen og børnehaven.

Læs mere her

To af skolens medarbejdere er under uddannelse som trivselsvejledere.     

Kirstine Seligmanns Skole er en privat grundskole og som udtrykt i skolens formålsparagraf ønsker vi bl.a.:

 • i samarbejde med forældrene, at skabe trygge og udviklende forhold for den enkelte elev i relation til sig selv og til skolen som helhed
 • at have nært samarbejde mellem hjem, elever og lærere om den enkelte og klassen
 • at give eleverne forståelse for værdien af gensidig respekt og hensyntagen

Derfor er Kirstine Seligmanns Skoles mobbepolitik enkel:

Kirstine Seligmanns Skole accepterer ikke mobning.

Definition af mobning:

Ofte benyttes begrebet mobning i flæng eller som synonym for mere uskyldige former for drillerier. Det er derfor vigtigt at præcisere begrebet.

En person er mobbet, når han eller hun gentagne gange og over en vis tid bliver udsat for negative handlinger fra én eller flere personer.

Ved negative handlinger kan der være tale om:

 • Direkte fysisk vold, skub, slag, spark etc.
 • Handlinger ledsaget af ord, trusler og hån, samt det at sige ubehagelige og lede ting
 • Handlinger uden ord ved brug af grimasser, gestus, ved at vende vedkommende ryggen eller ved ikke efterkomme en persons ønsker for at irritere eller såre. Negative handlinger kan også udtrykkes mere indirekte gennem social isolering og udelukkelse fra gruppen.

Det bør understreges, at man ikke kalder det mobning, når to fysisk eller psykisk omtrent lige stærke personer er i konflikt, skændes eller slås. For at man kan tale om mobning, må der være en vis ubalance i styrkeforholdet: Den, der bliver udsat for de negative handlinger, har normalt ikke så let ved at forsvare sig og er ofte lidt hjælpeløs over for den eller dem, der plager ham eller hende.

Signaler på mobning:

Den mobbede vil være tilbøjelig til at:

 • Blive passiv, trække sig ud af fællesskabet
 • Gå for sig selv og være alene i frikvartererne
 • Søge megen voksenkontakt
 • Gå tilbage i udviklingstrin
 • Udvise ringe selvtillid
 • Komme let ud af balance, blive opfarende eller indelukket
 • Komme for sent eller udeblive fra undervisningen
 • Miste eller få ødelagt ting, tøj og.lign.
 • Klare sig dårligere fagligt
 • Være bange for at gå i skole

Voksne omkring børnene skal være opmærksomme på ovenstående advarselssignaler, men ingen af signalerne peger i sig selv på mobning, de kan være forårsaget af andre ting. Pludselige eller store forandringer i adfærden er vigtige tegn.

Hvad gør vi for at modvirke mobning på Kirstine Seligmanns Skole?

Forebyggende foranstaltninger planlægges og udføres i et samarbejde mellem forældre, skolens personale og elever. Generel opmærksomhed på ovennævnte signaler på mobning fra såvel forældre som skolens personale og elever:

 • Skolen har undervisningsmateriale til forebyggelse af mobning, der kan arbejdes med på alle klassetrin
 • Emnet mobning kan være et punkt på forældremøder for alle klassetrin. Formålet er at informere nye forældre om skolens mobbepolitik og forældrenes medansvar omkring bekæmpelse af evt. mobning
 • Alle klasser kan aftale og udarbejde samværsregler
 • Elevrådet drøfter efter behov undervisningsmiljøet og elevernes generelle trivsel.

Hvis mobning forekommer alligevel:

For at kunne afhjælpe problemet, skal skolen kende til problemet

 • Den (lærer, pædagog, gårdvagt, forældre, andre elever), der får kendskab til den dårlige trivsel/mobningen, kontakter klasselæreren
 • Klasselæreren orienterer klassens lærere, som derefter aftaler, hvordan problemet skal gribes an. De berørte forældre og ledelsen orienteres, og der afholdes samtale med de involverede elever, der afholdes eventuelt et klassemøde, og der kan indhentes hjælp hos skolepsykologen
 • Er eleven også tilmeldt SFO, inddrages fritidsordningen
 • Klassens lærere følger udviklingen til problemet er løst og holder ledelse og forældre orienteret.

Hvis mobningen fortsætter og virker uløselig:

 • Forældre til de berørte elever indkaldes til møde med klasselæreren og ledelsen for sammen at finde løsninger på problemerne
 • Ledelsen overtager styringen af indsatsen mod mobningen. Eventuelle sanktioner og beslutninger tages efter samråd med de relevante myndigheder og de berørte forældre, og i sin yderste konsekvens kan det ende med, at mobberen henvises til en anden skole
 • Der udarbejdes en handlingsplan, hvor det fremgår, med hvilke foranstaltninger problemerne skal bringes til ophør

Gode råd til hjemmet:

 • Tal ikke dårligt om dine børns klassekammerater, deres forældre eller lærere
 • Støt dit barn i at dyrke mange bekendtskaber på kryds og på tværs i klassen
 • Giv klassekammeraters invitationer til fællesarrangementer høj prioritet
 • Prioriter samvær med andre forældre i klassen bl.a. klassearrangementer og forældremøder. Det smitter af på børnene
 • Brug klasselæreren og eller pædagogerne i antimobbearbejdet.

Digital mobning

Digital mobning er mobning, der foregår på mobiltelefoner, computere eller andre elektroniske enheder. Det kan være via sms/mms eller gennem forskellige sociale medier, som Facebook og Instagram. De digitale trends ændrer sig hurtigt, og kombineret med de voksnes begrænsede adgang til børns fællesskaber, gør dette området endnu vanskeligere at undersøge.

Mobning migrerer så godt som altid fra den fysiske verden til den digitale og ikke omvendt. For at forebygge dette, er det vigtigt, at eleverne dannes digitalt og tidligt lærer om gode spilleregler på sms og nettet, så de kan trives og færdes trygt i den digitale verden. Derfor arbejdes der med den viden, de færdigheder og kompetencer, eleverne skal have for at kunne agere i et digitalt samfund, herunder social og etisk adfærd på internettet og sociale medier.


Digitale medier er en integreret del af livet og er en vigtig arena i elevernes identitetsdannelse.

Derfor arbejder vi på Kirstine Seligmanns Skole bl.a. med:

 • bevidstgørelse og kritisk stillingtagen af eleverne med brugen af sociale medier
 • undervisningsforløb i webetik
 • undervisningsforløb i it og medier
 • ​tydelig italesættelse af skolens regler omkring brug af sociale medier
 • skolen har egne servere, som eleverne er koblet på i skoletiden, hvor adgangen til medier som: Ask.fm, Facebook, Arto mv. er lukket

Gode råd til forældre

 • Vis interesse og involvér dig i dit barns digitale liv på sms og internettet
 • Tal med dit barn om nettets veje og vildveje.
 • Vær en god rollemodel
 • Tag kontakt til læreren og skolen med det samme, hvis du får mistanke om, at der foregår mobning.

​​

​​Vil du se mere til vores skole?

Følg med på vores Facebookprofil, hvor vi ofte poster billeder af vores spændende projekter m.m.

Faglighed, fællesskab og dannelse

Vi har den overbevisning, at kun når læring og fællesskab går hånd i hånd, trives hvert enkelt barn og ung og udvikler den dannelse, som sikrer et stærkt fodfæste i livet. Kirstine Seligmanns Skoles stærke traditioner udgør fundamentet for faglighed, fællesskab og dannelse.

Adresse

Kirstine Seligmanns Skole

Herslebsgade 3, 7100 Vejle

CVR: 44448416

EAN: 5790002726996

Kontakt os

☎ Telefon: 75 82 04 52

✉ E-mail: kss@kssvejle.dk

Find vej