Evaluering i faget engelsk i skoleåret 2016/17

Evaluering engelsk 1.-6. årgang

I faget engelsk 1.-6. årgang har der i evalueringsperioden været opmærksomhed på mundtlig kommunikation og samtale.

Vores fokus er dannet på baggrund af observeringer på området. Disse viser, at eleverne på samtlige klassetrin, udviser stor diversitet i deres sproglige udvikling, da engelsk er et fag hvor eleverne kommer med forskellige læringsforudsætninger.

Fagudvalget har taget udgangspunkt i UVM’s mål for området. Vi har fra 1-6.kl. forsøgt at danne en rød tråd i samtaleformer, ved at lade eleverne arbejde med icebreakers. Forventningen til disse indledende samtaleformer skulle gerne udfordre elevernes egne evner til at samtale. Valg af metode blev desuden valgt for at sikre, at vi arbejdede med emnet fælles på tværs af årgangene.

I selve målene på årgangene, ser vi en tydelig progression; eleven starter med at have ”viden om samtale”, til at samtalen begynder at blive stilladseret i udformningen, dette ved hjælp af at kunne stille og svare på spørgsmål.

Eleverne skal fra mellemtrinnet begynde at kunne arbejde med støttemateriale i forhold til præsentationer. Senere ser vi den spontane samtale som et fokus. Vi oplever at UVM’s mål lægger op til at arbejde med sætningsgambitter og indledere først på 6. klasses trin. Dette arbejder vi dog meget praksisorienteret med i konstruktionen af samtaleformer på alle klassetrin, også helt fra starten af begynder-engelsk i 1. klasse.

Konklusion

Vi oplever, at eleverne bliver udfordret på deres eget niveau. Både lærere og elever hjælper og støtter elever, som finder det svært. Vi finder det vigtigt, at udfordrede elever får stilladseret svarmuligheder, da troen på eget selv og sprogkompetencer er af uhyre vigtighed i begyndersprogindlæring. Forudsætningerne hos udfordrede elever bliver tilgodeset i stilladserings-tilgange og gennem gruppearbejde. Dygtige elever udviser stor tilfredshed ved at have tid nok til at formulere svar, som giver plads til yderligere læring og udvikling. Sluttelig ser vi, at fokus på dette målområde og undervisningsmetoder til arbejdet med icebreakers for at optimere elevernes samtalekompetencer, bidrager til optimeret læring hos eleverne.

Opfølgningsplan

Fremadrettet har vi fokus på, at eleverne fortsat skal have stilladseret deres kommunikationskompetencer og have tid og plads til udvikling.
Fagudvalget vil også fremadrettet have fokus på vurderingsprocesser til eleverne, så eleverne selv er bevidste om deres egne faglige progressioner.

Evaluering engelsk 7.-10. årgang

I faget engelsk 7.-10. årgang har der i evalueringsperioden været opmærksomhed på grammatikindlæringen.


Målet for grammatikundervisningen er, at eleverne bliver så gode i den praktiske grammatik, at de kan anvende denne til at producere det gode sprog.

Generelt underviser vi ikke i grammatik på én bestemt måde, det er meget individuelt, hvordan vi tilgår denne. Dog er det fælles for alle, at der på 7. og 8. klassetrin undervises i den basale grammatik, og at niveauet lægges højere på 9. og 10. klassetrin.

Dertil kommer det, at engelsk er niveaudelt fra 8. klasse, hvilket gør, at undervisningen i høj grad er differentieret således, at vi når så mange elever som muligt på det niveau, de befinder sig på.

Vi har evalueret ved bl.a. at se på elevernes slutresultater til skriftlig eksamen, der ligger over det forventede landsgennemsnit, samt regnet gennemsnit på vores terminsprøver. Og her ser vi, at i sprog og sprogbrug (det er decideret grammatikøvelser) ligger eleverne i oktober i 9. klasse med et gennemsnit på 8.75 og i stilen (der hvor grammatikken omsættes til brug) ligger gennemsnittet på 8.81 – hvilket er på et meget højt niveau.

Derudover har vi på 10. klasses niveau lavet en mere konkret undersøgelse af, hvor meget vi flytter eleverne i løbet af et halvt skole år. Idet vi har regnet terminsprøvegennemsnittene sammen for henholdsvis sprog og sprogbrug og stilen i både oktober og februar. Hvilket giver en indikation af, hvor meget eleverne har flyttet sig i deres grammatiske forståelse. Her ser vi i sprog og sprogbrug en udvikling fra 6,2 i oktober til 6,9 i februar og i stilen en udvikling fra 7,1 i oktober til 7,8 i februar.

Konklusion

Alt i alt indikerer vores evaluering, at grammatikundervisningen fungerer rigtig godt, og at eleverne få et godt udbytte heraf.

Opfølgningsplan

Det er vores hensigt til stadighed at have stor opmærksomhed på det grammatiske område. Vi vil fremover arbejde på at videreudvikle det grammatiske niveau med fokus på, at eleverne, der kommer i overbygningen i fremtiden, vil have større viden og kompetencer indenfor grammatikken, grundet deres tidlige start med det engelske sprog.

​​Vil du se mere til vores skole?

Følg med på vores Facebookprofil, hvor vi ofte poster billeder af vores spændende projekter m.m.

Faglighed, fællesskab og dannelse

Vi har den overbevisning, at kun når læring og fællesskab går hånd i hånd, trives hvert enkelt barn og ung og udvikler den dannelse, som sikrer et stærkt fodfæste i livet. Kirstine Seligmanns Skoles stærke traditioner udgør fundamentet for faglighed, fællesskab og dannelse.

Adresse

Kirstine Seligmanns Skole

Herslebsgade 3, 7100 Vejle

CVR: 44448416

EAN: 5790002726996

Kontakt os

☎ Telefon: 75 82 04 52

✉ E-mail: kss@kssvejle.dk

Find vej