Evaluering i faget dansk i skoleåret 2016/17

Evaluering – dansk 0.-6. årgang

I faget dansk 0.-6. årgang har der i evalueringsperioden været opmærksomhed på stavekorrekthed, når eleven udtrykker sig i skrift, med fokus på staveudviklingstrin, i indskolingen i særdeleshed vokallydering og lydfølgeregler. På mellemtrinnet har målet været, at eleverne kan stave almindelige ord sikkert.

0.-2. årgang

Vi har haft fokus på udviklingen fra lydret stavning til stavning med lydfølgeregler. Udviklingen er gået fra fokus på en vokal på 0. årgang, over tre vokaler på 1. årgang til samtlige vokaler på 2. årgang. Progressionen er også gået fra fokus på nogle lyde til alle lyde for den enkelte vokal.

Evalueringerne har vist en generelt større opmærksomhed hos eleverne på vokalernes forskellige lyde og en begyndende progression i kendskabet til lydfølgeregler. Disse lydfølgeregler anvendes og skaber en større sikkerhed i vokallyderingen.

En yderligere observation har været, at eleverne i deres selvstændige læsning opnår en større sikkerhed gennem opmærksomhed på vokalerne lyde.

Den overvejende del af eleverne opfylder målene for de enkelte årgange. Det fremadrettede arbejde differentieres fortsat, således enkelte elever skal have ekstra fokus på årgangens mål ligesom enkelte andre skal have fokus på næste staveudviklingsniveau.

Evalueringsarbejdet har skabt en tydelig opmærksomhed på de enkelte trin i staveudviklingen, så der nu indgår en tydelig progression i det fremadrettede arbejde.

3.-4. årgang

På tværs af årgangene haft vi haft fokus på staveudviklingsområderne i ST-prøverne. Eleverne er før-testet i syv stavekategorier, og ud fra disse er eleverne blevet tilbudt elevdifferentierede årgangskurser, som sigter mod at løfte den enkeltes niveau i hver kategori. At arbejde med ét stavefokus af gangen på differentierede niveauer bidrager til en optimering af den enkeltes læring.

Efter-testen viser, at fejlmængden er faldet med mellem 38% - 48%. Man forventer en naturlig progression i staveudviklingen. Vi kan konkludere, at fejlmarginen er faldet mest hos eleverne i mellemgruppen, samt de dygtigste elever. Det har vist sig at være sværest at rykke de mest udfordrede elever på årgangene, trods de differentierede kurser.

Vi ønsker fortsat at have særligt fokus på alle elever, da vi kan se, at et stavefokus generelt er med til at optimere læring hos eleverne. De elever, som scorer under gennemsnittet, følger faglærerne nøje hen mod efterårets test i næste ST-prøve. Scorer de her stadig under C5, vil de blive tilbudt ekstraundervisning. De dygtige elever på 3. årgang skal have fokus på kommende 4.kl staveområde, hvor de skal arbejde med udsagnsords endelser og deling i stamme og endelser. På 4. årgang skal eleverne undervises i næste stavefokus på 5. kl. niveau, hvilken er tillægsords endelser.

5.-6. årgang

Fokus har været på at kunne gennemlæse egne og andres tekster og rette eventuelle stavefejl i substantiver, verber og adjektiver ved fx endelser, slåfejl samt forkert brug af ord i kontekst med henblik på at kunne stave almindelige ord sikkert.

I et bredere, mere funktionelt perspektiv, har der været arbejdet med opgavetyper, hvor der gives tilbagemelding på generel sikker stavning.

Konklusion

Evalueringen viser, at eleverne efter vejledning viser forståelse for at rette fejl i egne produktioner, f.eks. i forskellen på substantivers og verbers endelser og ved brugen af modalverber, verber i infinitiv og præsens.

Opfølgningsplan

For at sikre, at sikker stavning bliver en integreret og naturlig proces i elevernes skriftlige fremstilling, vil vi fremadrettet arbejde med opgavetyper, der udvikler den enkelte elevs kompetence indenfor korrektur.

Evaluering – dansk 7.-10. årgang

I faget dansk har der i evalueringsperioden været opmærksomhed på elevernes skriftsproglige udvikling.

Elevernes skriftsproglige udvikling

I hele forløbet foregår en videreudvikling af elevernes skriftlige formåen gennem det daglige arbejde på klassen. I slutningen af skoleåret tages udgangspunkt i skriftlige afleveringer, termins- og årsprøver indenfor de genrer, der er blevet undervist i.

Der arbejdes naturligvis med skriftlighed i andre sammenhænge i det daglige arbejde.

Årsprøver samt terminsprøver

Eleverne modtager en karakter for deres opgave, men det er gennem den mundtlige dialog med eleverne enkeltvis - støttet af vurderingsskema, som er udarbejdet i forbindelse med karakterfastsættelsen, at den egentlige evaluering foregår.

I den mundtlige tilbagemelding er der fokus på, hvad eleven fremadrettet kan forbedre i sit skriftlige arbejde, og der gives en begrundelse for den givne karakter.

Skriftlige afleveringer i løbet af året

Forud for afleveringen gennemgås på forskellig vis kriterier for den genre, der skal besvares i, samt hvilke specifikke krav, der er til samme. Afleveringerne rettes - der fremhæves både gode elementer og andet, der kunne gøres bedre. Der udfyldes et vurderingsskema med succeskriterier for den specifikke genre, der skrives i.

Der veksles mellem at give individuel og fælles respons på klassen. I begge tilfælde evalueres generelle forhold - både i forhold til sprog, genre, layout mv. ”Det gode eksempel” kan evt. fremhæves på klassen. Undervejs i skriveprocessen kan inddrages elevrespons.

Pga. ny prøveform i skriftlig fremstilling har 9.klasserne haft et forløb koblet på den nye prøveform - skriftlig fremstilling med adgang til internettet.
Her løste eleverne parvis en skriftlig opgave. Opgaverne blev efterfølgende rettet fælles på klassen, vist på Starboard og vurderet ift. vurderingskriterierne: sprog, genrekendskab, retskrivning og tegnsætning, layout, indhold samt specifikke krav til den valgte opgave. Det blev i denne proces tydeligt for eleverne, hvornår en opgave var løst godt, og hvornår en opgave havde mangler. Eleverne gav udtryk for, at de fik meget ud af responsen - særligt at se hinandens opgaver og at vurdere dem i forhold til hinanden.

For at sikre en ensartet vurdering af elevernes skriftlige afleveringer vurderes og diskuteres enkelte opgaver i lærergruppen.
Eleverne er rigtig gode til aktivt at bruge den respons, de modtager, med en god udvikling i deres skriftsprog, tegnsætning, layout og genrekendskab til følge.

Konklusion

Når evalueringen af elevernes skriftlige arbejder foregår som en vekselvirkning mellem fælles gennemgang på klassen, skriftlig tilbagemelding og mundtlig tilbagemelding, fremkommer en solid skriftsproglig tilegnelse op gennem de fire årgange. Eleverne får på denne måde forskellige værktøjer til at forbedre deres skriftlige arbejde.

Opfølgningsplan

Med den nye prøveordning med elevernes adgang til nettet, vil det naturligt blive et fokusområde fremadrettet at arbejde med få eleverne til på en konstruktiv måde at gøre brug af al den information de får adgang til i egne tekster.

​​Vil du se mere til vores skole?

Følg med på vores Facebookprofil, hvor vi ofte poster billeder af vores spændende projekter m.m.

Faglighed, fællesskab og dannelse

Vi har den overbevisning, at kun når læring og fællesskab går hånd i hånd, trives hvert enkelt barn og ung og udvikler den dannelse, som sikrer et stærkt fodfæste i livet. Kirstine Seligmanns Skoles stærke traditioner udgør fundamentet for faglighed, fællesskab og dannelse.

Adresse

Kirstine Seligmanns Skole

Herslebsgade 3, 7100 Vejle

CVR: 44448416

EAN: 5790002726996

Kontakt os

☎ Telefon: 75 82 04 52

✉ E-mail: kss@kssvejle.dk

Find vej