Evaluering i skoleåret 23/24

Grundet Coronasituationen i 2. halvdel af skoleåret 19/20 samt i skoleåret 20/21 er evaluering af såvel handleplaner i arbejdet med Frihed og folkestyre samt Elevens alsidige udvikling blevet forsinket.

Således er der truffet beslutning om at genoptage evalueringen i skoleåret 23/24 efter ca. 1 1/2 år med normal undervisning på skolen.

Derudover er to fag, idræt og matematik, udskolingen, udvalgt som fokusfag/evalueringsfag.

I linkene herunder kan man orientere sig om processer, konklusioner og fremadrettet fokus.

               

IDRÆT                             MATEMATIK, UDSKOLINGEN

Opfølgning på Handleplan vedr. Frihed og folkestyre

Undervisning og fysiske rammer

I Evalueringsrapporten Frihed og folkestyre fra 2019/20 forpligter skolen sig på at tilstræbe at skabe større mulighed for at tilbyde en undervisning, der i højere grad skal få eleverne til at være producenter i deres eget liv fremfor konsumenter. Der tilstræbes en mere praktisk ”hands-on” og legende tilgang samt at tilbyde et anderledes undervisningsmiljø med madlaboratorium og byhave med mulighed for at dyrke egne råvarer.

Med indførelsen af fag, der understøtter muligheden for at arbejde mere praksisorienteret, giver eleverne mulighed for at opnå forståelse for designprocesser og udvikler innovative kompetencer, har skolen forsøgt at opfylde sine visioner om fag med en mere praktisk og innovativ tilgang.
Skolen har desuden etablereret nye undervisningsfaciliteter og lokaler til fagene: billedkunst, madkundskab, håndværk/design og naturfag/teknologi i skoleårene 2021/22 og 2022/23.

Håndværk/design

Faget Håndværk/design blev implementeret fra skoleåret 2021/22 og er gradvist udbygget, således faget fra skoleåret 2023/24 dækker 3.-6. klassetrin, samt udbydes som valgfag i 7.-8. klasse.

Uddrag fra fagets formål:

Eleverne skal gennem praktiske og sansemæssige erfaringer udvikle håndværksmæssige kompetencer til at designe, fremstille og vurdere produkter med æstetisk, funktionel og kommunikativ værdi. Eleverne skal tilegne sig viden og færdigheder om håndværk, forarbejdning, materialer og designprocesser gennem praktisk arbejde i værksteder med forskellige håndværk

Faget skal styrke elevernes innovative og entreprenante kompetencer.

Eleverne skal lære at forstå samspillet mellem idé, tanke og handling frem til et færdigt produkt. Gennem praktiske håndværks- og designprocesser skal eleverne lære at arbejde undersøgende, problemløsende og evaluerende, så en kreativ, innovativ og entreprenant tilgang fremmes.

Eleverne skal tilegne sig forståelse for ressourcer, miljø og bæredygtig udvikling i relation til håndtering af materialer.

Teknologi

Faget Teknologi er implementeret på 4. årgang fra skoleåret 2020/21, udbygget til 5. årgang fra skoleåret 2021/22 og til 6. årgang fra skoleåret 2022/23.

Uddrag fra faget formål:

Eleverne skal i faget teknologiforståelse udvikle faglige kompetencer og opnå færdigheder og viden, således at de konstruktivt og kritisk kan deltage i udvikling af digitale artefakter og forstå deres betydning. Stk. 2. Elevernes mestring af faget fordrer en beherskelse af digitale designprocesser og af digitale teknologiers sprog og principper med henblik på iterativt og i samarbejde at kunne analysere, designe, konstruere, modificere og evaluere digitale artefakter til erkendelse og løsning af komplekse problemer. Stk. 3. I faget teknologiforståelse opnår eleverne faglige kompetencer til at forstå digitale teknologiers muligheder og digitale artefakters konsekvenser med henblik på at styrke elevernes forudsætninger for at forstå, skabe og agere meningsfuldt i et samfund hvor digitale teknologier og digitale artefakter i stigende omfang er katalysatorer for forandringer.

Unge forskere

I skoleåret 2023/24 er faget Unge forskere indført som valgfag på 6.-9. årgang.

Uddrag fra beskrivelse af faget:

Du kan godt lide at eksperimentere og prøve at forstå hvordan verden hænger sammen. Du har en god ide, som du gerne vil afprøve og vise til andre.
På valgholdet - unge forskere junior
1) Tester vi ideer og eksperimenterer os frem til løsninger.
2) Vi øver os i at lave:
a) Projektbeskrivelse
b) Det gode video-pitch
c) Rapport
d) Poster
e) Præsentation

Vi deltager i Unge forskere junior konkurrencen, og måske bliver det dig eller din gruppe, der bliver udvalgt til at præsentere din/jeres ide foran juryen.

Game design

Fra skoleåret 2022/23 blev faget Game design indført på 10. årgang.
Faget handler om processen med spiludvikling og koblingen mellem teori og praksis.

Fransk som kulturfag

Fra skoleåret 2023/24 blev Fransk som kulturfag indført på 10. årgang. Her er ikke kun fokus på sprogtilegnelse, men udgangspunktet er en mere hands-on inspireret tilgang, hvor eleverne bl.a. udfolder sig i skolekøkkenet.

Madlaboratorium

Skolens vision om etablering af et madlaboratorium har vist sig at være forbundet med store praktiske og tidsomfattende udfordringer. Skolens fysiske placering i bymidten, hvor eneste mulighed er etablering på en terrasse, er ikke velegnet til havebrug. Derfor er det besluttet, at denne ide skydes til hjørne.

Morgensang

Der har været arbejdet med ideer til at styrke elevernes interesse for morgensang.
Her har skolen været ramt af, at skolens ene musiklærer, ud af tre, midt i processen med at udvikle ideer til at skabe øget interesse og involvering hos eleverne, valgte at søge nye udfordringer.
Skolen vil fortsat arbejde på at involvere eleverne i morgensangen, så der skabes større interesse og ejerskab.
I indskolingen er der ingen udfordringer. Det samme gælder for mellemtrinnet. Men fra omkring 7. klassetrin fornemmes, at det ikke længere er forbundet ”smart” at synge.
Fra ledelsens side er der fokus på at informere om aktuelle emner og inddrage skolens værdier i morgensangen. Hos musiklærerne er der fokus på et alsidigt valg af sange og imødekommenhed for elevønsker.

Det omgivende samfund

Skolens intention om en øget kontakt til det omgivende samfund, herunder andre uddannelsesinstitutioner, politikere mv., således eleverne i højere grad oplever, hvordan demokratiforståelse udleves i praksis.

Relationsnetværket

Skolen indledte i skoleåret 2022/23 samarbejde med Relationsnetværket. I skoleåret 2023/24 er samarbejdet udvidet, således fem indskolingsklasser nu er ”adopteret” af lokale virksomheder. Det er intentionen, at samarbejdet fortsætter, således det implementeres hele vejen op gennem elevernes skoleforløb.
Samarbejdet er etableret med henblik på at styrke varetagelsen af skolens samfundsansvar vedr. åbenhed for omverdenen, forberede og give eleverne kompetencer til det liv og arbejdsliv, de vil opleve i en nærtstående fremtid, samt understøtte kvalificerede uddannelsesvalg.

Samarbejde med andre grundskoler og uddannelsesinstitutioner

Skolen har taget initiativ til personale- og elevkurser, hvor andre skoler har været inviteret og deltaget.
Faglærer i Unge forskere samarbejder tæt med lærere fra HTX. Lærere fra HTX har deltaget i undervisningen, ligesom eleverne har fået lov til at besøge og anvende undervisningslokaler.

Fremtidig evaluering

Med ovenstående beskrivelse kan skolen konstatere at være nået langt ift. implementeringen af de, i handleplanen, anførte fokuspunkter.

Handleplan frem mod næste evaluering

1.​Arbejdet med en præcisering og modernisering af vedtagne værdier og holdninger. Herunder et forløb, hvor der internt på skolen arbejdes med, hvordan værdierne omsættes i handlinger.

2.​Samarbejde mellem skole og hjem: Forældremøder. Der arbejdes hen imod, at samarbejdet mellem skole og hjem skal styrkes gennem mere forældreinvolvering. Dette blandt andet for at sikre,at forældre kan tale med hinanden om emner, der kan være aktuelle for klassens trivsel.

3.​Skabe elevinvolvering i morgensang.

Næste evaluering

Frihed og folkestyre er planlagt til genevaluering i skoleåret 25/26.

Opfølgning på handleplan vedr. Elevens alsidige udvikling

VFL

- Det videre arbejde med udviklingen af VFL, da vi kan konstatere, at metoden har en positiv indflydelse på elevens involvering og indsigt i egen læring.

VFL som metode er nu implementeret i undervisningen, således såvel personale som elever naturligt bruger anvendelsen af mål, delmål og kriterier for læring som udgangspunkt for undervisningen samt den evaluering, der foregår på baggrund af disse.

Walkthrough

- Udbyggelse af ledelsens walkthrough - Det, at vi er en fri skole, giver os gode muligheder for at tilrettelægge undervisningen efter de principper, vi kan konstatere, gavner eleverne. Denne empiri vil vi udnytte til fortsatte pædagogiske overvejelser omkring forskellighed.

Ledelsen har udvidet sin walkthrough således:

Hos nyansat personale, således ledelsens tidlige walkthrough fungerer som supervision, der skal hjælpe nye medarbejdere til at udvikle sig bedst muligt fagligt og kulturelt.

I nye klasser og i klasser med større overgange, som fx 1. klasse. Her inddrages en af skolens to trivselsvejledere i afdelingslederens walkthrough, således synet på trivslen kvalificeres.

I klasser eller hos personale, der udtrykker behov for supervision.

Brobygning

- Fortsat fokus på skolens brobygningstiltag

Skolen indledte i skoleåret 2022/23 samarbejde med Relationsnetværket. I skoleåret 2023/24 er samarbejdet udvidet, således fem indskolingsklasser nu er ”adopteret” af lokale virksomheder. Det er intentionen, at samarbejdet fortsætter, således det implementeres hele vejen op gennem elevernes skoleforløb.
Samarbejdet er etableret med henblik på at styrke varetagelsen af skolens samfundsansvar vedr. åbenhed for omverdenen, forberede og give eleverne kompetencer til det liv og arbejdsliv, de vil opleve i en nærtstående fremtid, samt understøtte kvalificerede uddannelsesvalg.

Skolen har taget initiativ til personale- og elevkurser, hvor andre skoler har været inviteret og deltaget.
Faglærer i Unge forskere samarbejder tæt med lærere fra HTX. Lærere fra HTX har deltaget i undervisningen, ligesom eleverne har fået lov til at besøge og anvende undervisningslokaler.

- Fortsat udvikling af skolens mobbepolitik (pr. 01.08.23: Trivselsstrategi)

Trivselsstrategi

I skoleåret 23/23 er igangsat et arbejde med at skabe en langsigtet trivselsstrategi, der understøtter det arbejde med læringsmiljøet, der allerede foregår på skolen, ligesom trivselsstrategien skal udbygges til at sikre, at arbejdet med trivsel, forebyggende og opfølgende, er et fælles ansvar for alle på skolen: Elever, lærere, pædagoger og forældrene.

Formålet med trivselsstrategien er at sikre et trygt læringsmiljø og forebygge mobning, herunder digital mobning. Mobning er et fælles problem, som elever, personale og forældre har et ansvar for at reagere på.​

Forløbet vil overordnet set gennemgå følgende trin:

•​Ledelsen laver forslag til rammesætning

•​Trivselsgruppen gennemfører arbejdet med at redigere vision, og værdier, herunder mål for trivselsarbejdet

•​Elever på alle klassetrin og herefter udvalgte elever i fokusgrupper inddrages i at afdække, hvordan der arbejdes forebyggende og opfølgende med trivsel i klasserne

·​Personalet afdækker, hvordan der arbejdes forebyggende og opfølgende med trivsel i klasserne, hvorefter der udarbejdes handleplaner, som understøtter den fortsatte udvikling af trivsel i klasserne, blandt eleverne.

•​Interne kurser og samarbejdsmøder vedr. implementering af trivselsårshjul

•​Inddragelse af forældre/klasserepræsentanter – til udarbejdelse af forbyggende forældretiltag, der kan være medvirkende til at sikre trivslen i klasserne.

Ledelsen samt en gruppe lærere og pædagoger har gennemgået et antimobbekonsulentkursus, ligesom elevrepræsentanter skal uddannes som undervisningsmiljørepræsentanter og indgå i det forebyggende arbejde med trivsel i klasserne.

Skolen uddanner to trivselsvejledere, der skal understøtte det forebyggende og opsøgende arbejde med trivsel i klasserne.

Digital dannelse

- Fokus på digital dannelse, herunder medieetik

Faget Teknologi er implementeret på 4. årgang fra skoleåret 2020/21, udbygget til 5. årgang fra skoleåret 2021/22 og til 6. årgang fra skoleåret 2022/23.

I skoleåret 2023/24 er faget Unge forskere indført som valgfag på 6.-9. årgang.

Derudover arbejder der fortsat med teknologi og digital dannelse i fagene, hvor det er relevant. Pt. afventer skolen fortsat ministerielle retningslinjer for faget fremadrettet.

Udeområder

- Fokus på udvikling af skolens udeområder som element i arbejdet med alsidig udvikling

I indskolingen er der udskiftet dele af de fælles legeområder til en tarzanbane, hvor flere elever samtidigt kan udforske balance- og styrkeaktiviteter.

Derudover tænkes der løbende i udvikling af uderummets æstetiske dimension – blandt andet med ophæng af elevskabte billeder.

Gårdmiljøet på Herslebsgade er løftet på flere punkter. Udskolingseleverne har i samarbejde med en gruppe kunstnere udsmykket store vægarealer med malerier i et projekt i forbindelse med skolens jubilæum.

Efter ibrugtagning af skolens seneste byggeri er gårdmiljøets areal udvidet. Dette har medført mange overvejelser over, hvordan vi kan tilgodese de ældste elever. Foreløbig er to terrasseområder åbnet for brug. Der er indkøbt møbler, der understøtter et hyggeligt miljø samt byder på rammer, der styrker det sociale. For også at give mulighed for at være aktiv har Initiativrådet sponsoreret fire bordfodboldborde, der benyttes flittigt.

Den nye store trappe med en central beliggenhed skaber ydermere et rum, der appellerer til samvær.

Forældresamarbejde

- Fortsat fokus på forældresamarbejdet, herunder den forventningsafstemning, der skal sikre et godt samarbejde mellem skole og hjem.

Inden eleverne begynder i 0. klasse, afholdes et forældremøde, hvor skolen taler om de værdier og den kultur, som er bærende for skolens virke, herunder forventninger til udvikling af skoleparathed. Indskolingen har udarbejdet et skema med punkter, der alle omhandler skoleparathed. Skemaets indhold er omdrejningspunktet for det samarbejde, der mellem skole og hjem skal sikre, at eleverne udvikler skoleparathed i løbet af indskolingen.

Når der er møde mellem skole og hjem, er skolen er generelt blevet mere tydelig vedr. skolens kultur og værdier, og hvordan disse udmøntes i praksis i skolen. Og også hvordan disse sikres i samarbejdet mellem skole og hjem. Dette sker i særdeleshed på forældremøderne i hele skoleforløbet, men også ved samarbejde med de enkelte familier.

Forud for skolestart for elever, der skal gå i 7.c afholdes infomøde på skolen. Alle elever, og de fleste forældre, er nye. Vi har fået meget positiv feedback på det første afholdte møder for kommende elever og forældre i 7.c.

Der afholdes infomøde for potentielt kommende elever og forældre til 10. kl. Mødet afholdes i efteråret, før skolestart i august. Vi oplever, at det giver tid til refleksion og overvejelser i familierne, når der er tid mellem informationsmøde og samtale forud for skolestart.

På det første forældremøde i 10. kl. bliver der sat ekstra ressourcer ind for at få nedsat et forældreråd og for at få arrangeret fællesskabende aktiviteter for 10. kl. eleverne.

Vi arbejder løbende med at forbedre vores forældremøder. Vi har i de senere år oplevet ønske om at trivsel kommer til at fylde mere på forældremøderne. Det har vi også imødekommet i en ny form på forældremøderne, hvor information omkring det faglige er veget en smule til fordel for vægtningen af dialog omkring trivsel i den enkelte klasse.

Med ovenstående beskrivelse kan skolen konstatere at være nået langt ift. implementeringen af de, i handleplanen, anførte fokuspunkter.

Handleplan frem mod næste evaluering

Vores handleplan rummer emner som:

1.​Udbygge walkthrough i nye klasser: 7.c og 10. klasse.

Fortsat at indtænke trivselsvejledere og evt. tutorer i walkthrough, således trivselsvejledere deltager ved walkthrough i nye klasser og klasser med trivselsmæssige udfordringer, ligesom tutorer deltager ved walkthrough hos nyansat personale.

Delmål for evalueringen laves i samarbejde mellem ledelse, trivselsvejledere og tutorer.

2.​Skolen evaluerer strategien med adoptionsklasser ved næste evaluering i skoleåret 26/27, således det vurderes, hvorvidt 1. klasserne fortsat skal adopteres i den udstrækning, det kan lade sig gøre med Relationsnetværket. Ved næste evaluering kan 11 skoleklasser være adopteret. Omfanget af møder, besøg samt forberedelse og efterbehandling evalueres i relation til udbyttet af samarbejdet.

3.​I skoleåret 26/27 bør trivselsstrategien være fuldt implementeret i skolens forebyggende indsats mod mobning. Denne evalueres med henblik på eventuelle ændringer i handleplaner.

4.​I skoleåret 23/24 planlægges et nyt legeområde med legehuse i 0.-3. klasse. Målet er at skabe et spændende og kreativt legeområde til indskolingens yngste elever, hvor de kan udforske, lege og udvikle deres fantasi og kreativitet. Området skal ligeledes indbyde til hygge og socialt samvær for indskolingens ældste elever.

Næste evaluering

Elevens alsidige udvikling er planlagt til genevaluering i skoleåret 26/27.

​​Vil du se mere til vores skole?

Følg med på vores Facebookprofil, hvor vi ofte poster billeder af vores spændende projekter m.m.

Faglighed, fællesskab og dannelse

Vi har den overbevisning, at kun når læring og fællesskab går hånd i hånd, trives hvert enkelt barn og ung og udvikler den dannelse, som sikrer et stærkt fodfæste i livet. Kirstine Seligmanns Skoles stærke traditioner udgør fundamentet for faglighed, fællesskab og dannelse.

Adresse

Kirstine Seligmanns Skole

Herslebsgade 3, 7100 Vejle

CVR: 44448416

EAN: 5790002726996

Kontakt os

☎ Telefon: 75 82 04 52

✉ E-mail: kss@kssvejle.dk

Find vej