Midtvejsevaluering teknologiforståelse KSS i skoleåret 21/22

I skoleåret 21/22 har lærerne i teknologiudvalget gennemført en række forløb i såvel naturvidenskabelige som humanistiske fag på mellemtrinnet og i udskolingen.

Teknologiforståelsesfagligheden er i forsøgene afprøvet i to modeller, nemlig som selvstændigt fag og integreret i eksisterende fag: Matematik, samfundsfag, natur og teknik samt biologi.

I skoleåret 2020/21 blev faget teknologi indført som en del af modulfagsordningen på 4. årgang. I skoleåret 2021/22 blev faget udvidet til 5. årgang. I skoleåret 2022/23 udvides faget til 6. årgang.

Formålet med forsøgene har været at afprøve teknologiforståelse som faglighed på KSS med henblik på, at eleverne skal kunne forholde sig kritisk til teknologi og forme den frem for blot at bruge den. Hermed menes eksempelvis selv at programmere og udvikle teknologier som fx spil. Derudover har delmålene været at:

1. Gøre fagligheden mere forståelig

2. Få erfaringer med unv. i og/eller uden for unv. for her at skabe grundlag for at afdække, hvordan vi løser opgaven fremadrettet.

Forløbene har taget udgangspunkt i delmål fra forsøgsfaget teknologiforståelse (det kan være et eller flere delmål fra et eller flere kompetenceområder).

1. evaluering ved afslutningen af forløbene har været følgende:

a. I hvilken grad udvikler eleverne teknologiforståelse i overensstemmelse med beskrivelsen af fagligheden (forstået som Fælles Mål, læseplan og vejledning) på det pågældende klassetrin?

Konklusionen er, at der i alle forløb har været en udvikling af teknologiforståelse hos eleverne, forstået som den eller de kompetenceområder, man har taget udgangspunkt i.

b. Hvilke muligheder er der for at motivere forskellige elever (herunder drenge og piger og elever med forskellige faglige udgangspunkter) for teknologiforståelse gennem indsatsen?

Det har i alle forløb været nemt at motivere såvel drenge som piger. Flere elever har bragt forforståelser med ind i forløbene, hvilket har været en motivationsfaktor. Disse forforståelser er bragt i spil mellem eleverne også.

c. Hvordan spiller teknologiforståelsesfagligheden sammen med det fag, der indgår i forsøget?

I de valgte forløb har der været tæt sammenhæng mellem mål fra faget, undervisningen er foregået i, og mål fra forsøgsfaget teknologiforståelse.

Teknologiforståelsesfagligheden har i alle forløb spillet godt sammen med fagenes faglighed. Der har fra lærernes side været en grundighed i forhold til at uddrage mål fra såvel teknologiforståelse som fra fagets mål.

Fagene, og i særdeleshed de humanistiske fag, oplever, at teknologiforståelsesfagligheden bidrager med nye aspekter til elevers almendannelse. Eleverne har her opnået vigtige erkendelser om egen brug af teknologi som led i deres digitale myndiggørelse.

Andet

Lærerne oplever, at fagligheden er vanskelig at forstå og omsætte i praksis. I den forbindelse har forsøgets prototyper – det vil sige udkast til undervisningsforløb fra Alineas teknologiportal – været vigtig for flere i forhold til at omsætte fagligheden til konkret undervisning.

Lærerne oplever, at de ikke har de fornødne kompetencer til at integrere fagligheden i den eksisterende undervisning. Her har prototyperne fra teknologiportalen været en hjælp.

Der skal planlægges et besøg på Sanderumskolen i Odense for at se, hvordan der her arbejdes med teknologi og teknologiforståelse – herunder se deres FabLab.

Overvejelse om, hvorvidt KSS i samarbejde med de andre fri- og privatskoler i Vejle kan arrangere kurser i teknologiforståelse.

​​Vil du se mere til vores skole?

Følg med på vores Facebookprofil, hvor vi ofte poster billeder af vores spændende projekter m.m.

Faglighed, fællesskab og dannelse

Vi har den overbevisning, at kun når læring og fællesskab går hånd i hånd, trives hvert enkelt barn og ung og udvikler den dannelse, som sikrer et stærkt fodfæste i livet. Kirstine Seligmanns Skoles stærke traditioner udgør fundamentet for faglighed, fællesskab og dannelse.

Adresse

Kirstine Seligmanns Skole

Herslebsgade 3, 7100 Vejle

CVR: 44448416

EAN: 5790002726996

Kontakt os

☎ Telefon: 75 82 04 52

✉ E-mail: kss@kssvejle.dk

Find vej