Evaluering på Kirstine Seligmanns Skole

Formål med evaluering

På Kirstine Seligmanns Skole evaluerer vi af flere grunde:

  • Frie grundskoler er forpligtet på at leve op til Undervisningsministeriets krav om evaluering
  • Vi ønsker at blive klogere på egen praksis. Det ligger os på sinde, at vores elever oplever, at de udfordres fagligt, personligt og socialt
  • Desuden er vi optaget af at kunne formidle og drøfte mål, proces, resultater og opfølgning med såvel elever som forældre, således at forældrene er trygge og bevidste om, at vi som skole lever op til lovgivningen samt støtter og udvikler deres barn bedst muligt.

Lovgivningsmæssige krav

Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. fordrer"... at vi ... giver undervisning ..., som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Skolerne skal efter deres formål og i hele deres virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene."

På Kirstine Seligmanns Skole henholder vi os til Forenklede Fælles Mål, der både indeholder kompetence-, færdigheds- og vidensmål. På målniveau står vi således mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Det betyder:

  • At vi som led i undervisningen løbende foretager evaluering af elevernes udbytte og regelmæssigt underretter elever og forældre om vores syn på elevernes udbytte af skolegangen
  • At evalueringen danner grundlag for, at undervisningen tilrettelægges, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger med det formål, at eleven så vidt muligt tilegner sig de kundskaber og færdigheder, der følger af de fastsatte slutmål
  • At vi som skole regelmæssigt foretager en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejder en plan for opfølgning på evalueringen


Vi lever op til de lovgivningsmæssige krav på flg. måde:

Samarbejde og underretning af forældre

Der afholdes 7 åbne konsultationer på skolen årligt.Omdrejningspunkterne for samtalerne er: elevens faglige, sociale og personlige mål.
Temaer under konsultationerne kan eksempelvis dreje sig om: tilbagemeldinger på skriftlige og mundtlige arbejder, Nationale Test, terminsprøver mv.


Øvrige emner kan være faglige vaner og uvaner, succeser, kammeratskab, trivsel, uddannelsesønsker og -planer.
I den løbende evaluering (formative evaluering) bruger vi primært samtalen som evalueringsredskab. Samtalen med elever finder blandt andet sted i undervisningslektioner, før og efter frikvarterer, med forældre i formelle og uformelle fora.

Fra skoleåret 16/17 indførtes Walk throughs af ledelsen for yderligere at skærpe opmærksomheden mod elevernes mål og læring, ligesom den målstyrede undervisning gradvist implementeres efter Undervisningsministeriets forskrifter.

Vi bruger vores evalueringsresultater til at sikre og forbedre elevernes faglige udvikling, undervisningsmiljø og til at udvikle det pædagogiske miljø.

Resultaterne drøftes løbende i formelle fora som på k-møder, i fagudvalg, Lærerråd, Pædagogisk udvalg, SU samt i skolens bestyrelse.

I forbindelse med karaktergivningen, der foregår to gange årligt for 1.-6. årgange og tre gange årligt for 7.-10. årgange, afholdes k-møder, hvor klassens lærere har fokus på hver enkelt elev og klassens samlede trivsel og faglige status.

Karaktergivning er en summativ vurdering af eleverne, men stadig med henblik på at skærpe målene for fremtidig udvikling.
Udover den faglige vurdering, vurderes eleverne desuden på arbejdsindsats og sociale kompetencer (via klasselærerens beskrivelse), ligesom eleverne fra 8.-10. årgange vurderes med henblik på uddannelsesønsker.

Skolens tilsynsførende kommer jævnligt på skolen i løbet af skoleåret, hvor han har samtaler med ansatte, elever og ledelse og overværer undervisningen efter en nærmere koordineret plan. Vores tilsynsførende beretning kan læses her

Evaluering af skolens samlede undervisning

Som privatskole er vi i henhold til Lov om friskoler og private grundskoler forpligtet på at evaluere den samlede undervisning.

I en kompleks skolekultur kan alt ikke evalueres på en gang. Derfor er det nødvendigt at udvælge fokuspunkter for hvert skoleår, der får en særlig opmærksomhed.​

​Oversigt over skolens evalueringsarbejde

Tidspunkt for evaluering​

Deadline evaluering​

Evaluering gennemført og lagt på hjemmesiden​

Dansk 0.-6. årg.​

2015/16

2016/17​

April 2016

April 2017​

Juni 2016​

Juni 2017

Dansk 7.-10. årg.​

2015/16

2016/17​​

April 2016

April 2017​​

Juni 2016​

Juni 2017​

Matematik 0.-6. årg.​

2015/16

2016/17​​​

April 2016

April 2017​​

Juni 2016​

Juni 2017​

Matematik 7.-10. årg.​

2015/16

2016/17​​​

April 2016

April 2017​​

Juni 2016​

Juni 2017​

Engelsk 1.-6. årg.​

2016/17

2017/18

April 2017

April 2018​

Juni 2017

Juni 2018​

Engelsk 7.-10. årg.​

2016/17

2017/18​

April 2017

April 2018​​

Juni 2017

Juni 2018​​

Naturfag 3.-6. årg.​

2016/17

2017/18​​

April 2017

April 2018​​​

Juni 2017

Juni 2018​​​

Naturfag 7.-9. årg.​

Juni 2017

Juni 2018​​​

April 2017

April 2018​​​​

Juni 2017

Juni 2018​​​​

Elevens alsidige udvikling​

2018​

December 2018​

Marts 2019​

Frihed og folkestyre​

2019​

December 2019​

Evaluering skoleåret 2018/19

Der er gennemført et omfattende evalueringsarbejde blandt skolens personale om Elevens alsidige udvikling.
​Arbejdet er gennemført i perioden august-december 2018.
​Beskrivelser, konklusioner samt opfølgningsplan kan læses her
​(Findes også i fanebladet "Evaluering 2018/19​").

Det er besluttet, at evalueringsfokus i skoleåret 2019/20 er "Frihed og Folkestyre", som igangsættes på de pædagogiske dage i august 2019.

Ud over kravet om at "stå mål" med folkeskolen er Kirstine Seligmanns Skole, som fri grundskole, forpligtet i forhold til temaerne: "Elevens alsidige udvikling" samt "Frihed og folkestyre", derfor ønsker skolen at stille skarpt på disse.

Elevens alsidige udvikling

Elevernes alsidige udvikling skal indgå i undervisningen i alle fag og emner.

​Elevernes alsidige udvikling er en central del af i folkeskolens formålsparagraf. I samarbejde med forældrene skal folkeskolen give eleverne kundskaber og færdigheder og skal fremme den enkelte elevs alsidige udvikling. Elevernes alsidige udvikling skal således indtænkes i de enkelte fag og emner.

Elevens alsidige udvikling beror blandt andet på, at eleven oplever at have kontrol over egen situation i skolen, at være engageret i undervisningen, at kunne udfordre og bruge sine styrker og læringsmåder og at bidrage til skolen.

(Undervisningsministeriet)

Frihed og folkestyre

Udover stå mål med-kravet skal en fri skole opfylde kravet om frihed og folkestyre og demokratisk dannelse.

​En fri grundskole skal ifølge friskolelovens § 1, stk. 2, efter skolernes ”formål og i hele deres virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.”

(Undervisningsministeriet)

Øvrige evalueringsfelter i skoleåret

Der er gennemført intern evaluering i flg. organer: Pædagogisk udvalg, lærerråd og ledelsesgruppen vedr. skolens translokation. Skolen ønsker bl.a. at tilbyde siddepladser til alle.

​Der er gennemført intern evaluering i flg. organer: Pædagogisk udvalg, lærerråd og ledelsesgruppen vedr. lærerdeltagelse i forældremøder og k-møder samt karaktergivning.

​Dette er udmøntet i nye interne retningslinjer for lærerdeltagelse i forældre- og k-møder samt for karaktergivning.

Walk through

Walk through har udviklet sig til at være en integreret del af skolens pædagogiske kultur. 

Målene med Walk through er at forbedre undervisningen gennem vejledning og feedback i dialog mellem lærer og leder.
Walk through-forløbene har i indeværende skoleår været gennemført i såvel indskoling, på mellemtrinnet samt i udskolingen.
Forløbenes omdrejningspunkter har været: klasserumsledelse, VFL, elever med forskellige behov og forudsætninger, struktur mv.

Walk through indebærer, at leder og lærer drøfter undervisningen med udgangspunkt i lederens hyppige, korte observationer af 5 minutters varighed i klasserne. Ledelsen kommer dermed tæt på undervisningen.

VFL

Personalet har i løbet af skoleåret arbejdet videre med VFL, Vurdering for læring.

VFL handler om skabelsen af en løbende evalueringspraksis, hvor både elever og lærere har input i undervisningen.

Med vurdering for læring kan læreren give bedre feedback og differentiere undervisningen. Eleven​ kan bruge vurdering for læring til at få indsigt i sin egen læringsproces.
VFL er udviklet i Norge.
Skolen har gennemført vidensrejser til Norge for at besøge skoler og se metoderne anvendt i praksis, ligesom der igennem skoleåret er arbejdet med evidens og teorier omkring VFL.
Skolen er tilknyttet et Erasmus+ projekt, som indebærer, at flere repræsentanter fra personalet får mulighed for at besøge norske skoler, udveksle erfaring, ideer mv.

Der har været igangsat forløb i hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling, hvor ideer er afprøvet i praksis, ligesom der er videndelt bl.a. gennem Padlets.

CEPOS analyse

Cepos' årlige analyse over skolernes løft af eleverne - undervisningseffekten - målt på tallene fra afgangsprøverne i 2018 - kan ses her

Kirstine Seligmanns Skole ligger igen flot placeret blandt landets knap 2000 grundskoler.

Læs mere her: cepos.dk

​​Vil du se mere til vores skole?

Følg med på vores Facebookprofil, hvor vi ofte poster billeder af vores spændende projekter m.m.

Faglighed, fællesskab og dannelse

Vi har den overbevisning, at kun når læring og fællesskab går hånd i hånd, trives hvert enkelt barn og ung og udvikler den dannelse, som sikrer et stærkt fodfæste i livet. Kirstine Seligmanns Skoles stærke traditioner udgør fundamentet for faglighed, fællesskab og dannelse.

Adresse

Kirstine Seligmanns Skole

Herslebsgade 3, 7100 Vejle

CVR: 44448416

Kontakt os

☎ Telefon: 75 82 04 52

✉ E-mail: kss@kssvejle.dk

Find vej