​Kirstine Seligmanns Skole

En privatskole i centrum af Vejle

Størrelser

I overensstemmelse med folkeskoleloven er Kirstine Seligmanns Skole en fuldt udbygget grundskole, der består af:
Børnehaveklasse, 1. - 9. klasse og 10. klasse.

Skolen er to-sporet i 0.-6. og 10. klasse. 7.-9. klassetrin er tre-sporet.
Skolen har et samlet elevtal på ca. 550 elever.

Det maksimale elevtal på de enkelte klassetrin er:

Børnehaveklasse

20 elever

1.-4. klasse

20 elever

5. klasse

20 elever

6. klasse

22 elever

7.-9. klasse

24 elever

10. klasse

24 elever

Undervisningspligten begynder d. 1. aug. i det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år.
Hvis forældrene anmoder om det, kan det lade sig gøre at udsætte undervisningspligtens indtræden ét år, når det er begrundet i barnets udvikling. På den anden side kan forældrene også anmode om, at skolegangen påbegyndes i det år, hvor barnet fylder 6 år, hvis man skønner, at barnet kan følge undervisningen. Undervisningspligten varer 9 år.
Børnehaveklassens undervisning, der foregår det sidste år inden undervisningspligtens begyndelse, kan ikke medregnes i de 9 år.

På Kirstine Seligmanns Skole deles eleverne i 4.-7. klasse, på tværs af klasserne, i ”modulhold”. Nærmere beskrivelse følger i afsnittet ”Modulfag”.
Klassestørrelserne i disse timer er væsentlig lavere, de varierer mellem 12-15 elever pr. hold.

Fra 8.-10. klasse niveaudeles eleverne, ligeledes på tværs af klasserne, i matematik samt i sprogfagene engelsk og tysk.
På 9. klassetrin ligeledes i fysik. Her tilbydes en ekstra lektion til elever, der har behov for støtte i faget.

Dette bevirker, at eleverne undervises på hold, der varierer mellem 16-18 elever. Nærmere beskrivelse i afsnittet ”Niveaudeling”.​

Modulfag

I 4. klasse introduceres modulfagene, hvor eleverne stifter bekendtskab med fagene: hjemkundskab, håndarbejde og sløjd.

Her deles klasserne på tværs, og eleverne undervises på hold med en fordeling af ca. 13 elever pr. hold, hvilket giver mulighed for et intensivt og udbytterigt forløb.

Fagene er tilrettelagt, så der er afsat ca. 13 uger til hvert fag.

Billedkunst. Her produceres puslespil.​​

Naturfag: Her undersøges organer fra dyr.

​I 5. klasse bygges videre på modulfagene i en tilsvarende model. Her er 13-14 elever på hvert hold, og klasserne er ligeledes delt på tværs.


I 6. klasse er der fortsat 3 moduler a´ ca. 13 ugers varighed. Men her møder eleverne, i stedet for sløjd og håndarbejde, to nye fag: naturfag og Mindstorm, hjemkundskab fortsætter.
Elevfordelingen er med 14-15 elever pr. hold.

Naturfag er tænkt som en ”appetitvækker” til faget fysik/kemi, som er obligatorisk fra 7. klasse, ligesom faget Mindstorm skal støtte og udvikle elevernes kompetencer omkring it og medier.​

I 7. klasse består modulfagene af: Sundhed, hjemkundskab og it-design. Hjemkundskab optræder som dobbelt modulfag, idet faget afsluttes med en prøve efter 8. klasse. 

Der arbejdes med ideer til et fagforløb på 7. årgang i forbindelse med temadagene på skolen i januar måned.
Modulfagene på 7. årgang er fordelt, så der er 10 uger til hvert forløb.
Elevtallet er her ca. 17-18 pr. hold.

Derudover er der afsat to ugentlige timer til fordybelse omkring skolearbejdet.

8. klassetrin: Her er afsat en ugentlig time til fordybelse omkring skolearbejdet.

I 10. klasse har hver klasse 3 modulfag: Psykologi, økonomi og sundhed. Hvert fag strækker sig over 1/3 af skoleåret. Hermed får eleverne mulighed for at danne sig et overblik over alle tre fagområder.

Desuden er der afsat en ugentlig time til fordybelse, hvor eleverne har mulighed for at arbejde sammen eller enkeltvis om lektier, opgaver mv.

Niveaudeling

Fra 8. klassetrin indføres niveaudeling i fagene: matematik, engelsk, tysk.
Her er et gennemsnitligt elevtal på 18.
Klasserne deles også her på tværs.
Eleverne modtager herved den undervisning, der bedst understøtter deres behov, niveau og faglige udvikling.
​Der er mulighed for at skifte imellem holdene, så man befinder sig der, hvor man opnår det bedste udbytte.
Det er alene læreren, der afgør, når der skal ske et skifte.

På 8. klassetrin tilbydes Goethe tysk.

På 9. klassetrin udbygges niveaudelingen med faget fysik/kemi. Derved er der niveaudeling i 4 fag på dette klassetrin.
​Niveaudelingen udmøntes ved, at der tilbydes en ekstra lektion til de elever, der har behov for ekstra støtte i faget.

Desuden tilbydes valgfaget Cambridge engelsk på dette klassetrin.

I 10. klasse er der fortsat niveaudeling i fagene: matematik, engelsk og tysk.
Det gennemsnitlige elevtal er her ca. 16.

Valgfag

10. årgang tilbydes fysik/kemi som valgfag. Et valgfag, som skolen anbefaler eleverne at følge.