​Kirstine Seligmanns Skole

En privatskole i centrum af Vejle

Undervisningsmiljøvurdering

Kirstine Seligmanns Skole har i januar 2016 foretaget en undervisningsmiljøundersøgelse, omfattende alle elever på skolen. Materialet til den online undersøgelse er udarbejdet af DCUM. Undersøgelsen hedder Termometeret og er målrettet skoler.

Undersøgelsen er opdelt i 5 undertemaer:

 • Trivsel
 • Fagligt læringsmiljø
 • Sundhed
 • Indeklima
 • Fysiske og æstetisk rammer


Undervisningsmiljøundersøgelsen lever således op til § 7 i loven om undervisningsmiljøvurdering.
Skolens kommentar til undersøgelsen:

Det overordnede resultat for skolen viser, at der er stor tilfredshed blandt eleverne. Skolen er rigtig stolt og glad over at kunne konstatere dette.

1. Kortlægning af uddannelsesstedets fysiske og æstetsike rammer

Psykiske og æstetiske undervisningsmiljø (benævnt "Fysiske og æstetiske rammer", "Trivsel", "Sundhed" og "Indeklima" og "Fagligt læringsmiljø" i DCUM´s undersøgelse)

Fysiske og æstetiske rammer:

Elevernes samlede vurdering rammer yderst i det mørkegrønne område af cirklen, der angiver en "meget positiv vurdering".

Trivsel

Undersøgelsen viser, at eleverne trives rigtig godt. Elevernes vurdering ligger i det mørkegrønne, yderste område, der benævnes "meget positiv vurdering".

Sundhed

Her ses, at eleverne vurderer sundheden på skolen rigtig højt. Elevernes vurdering ender igen i den yderste mørkegrønne del af cirklen "meget positiv vurdering.

Indeklima

Elevernes vurdering er en "positiv vurdering". Den placeres lige på kanten af en "meget positiv vurdering".

Fagligt læringsmiljø

Her viser undersøgelsen, at eleverne har en "positiv vurdering", i cirklen ligger denne i den næst yderste, mindre mørkegrønne del.

2. Beskrivelse og vurdering af eventuelle undervisningsmiljøproblemer

Fysiske og æstetiske rammer

Det ses i undersøgelsen, at de klasser, som endnu ikke har fået nye stole og borde, vurderer rammerne lidt lavere, end de klasser, som har fået nyt inventar.
Det er en generel vurdering fra eleverne, at toiletforholdene kunne være bedre.

Indeklima

Her ses det i undersøgelsen, at det er eleverne i udskolingen, der har lokaler i vores nye bygning, som vurderer lokalerne som "for varme om sommeren".

Fagligt læringsmiljø

Resultatet er godt, men skolen ønsker og bestræber sig på at ligge i cirklen med en "meget positiv vurdering", da vi netop er en skole med en faglig profil.
Vi har kigget på, hvordan spørgsmålene fra Termometret (dcum) er formuleret til eleverne omkring det faglige læringsmiljø:
Det konstateres, at skolen ligger helt i top ved alle spørgsmål, med undtagelses af ét: Er du og dine klassekammerater med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i timerne? Til dette ene spørgsmål falder skolen ned i cirklen "neutral, nogenlunde eller mellem god vurdering".
Dette er skolen egentlig rigtig godt tilfreds med. For vi mener, at det er skolens kompetente og dygtige lærere, der beslutter, hvad der skal arbejdes med i timerne.
Eleverne har i det daglige ikke stor indflydelse på, hvad der skal undervises i. De har derimod mere indflydelse på, hvordan der skal arbejdes med indholdet.
Derfor må vi leve med en lidt lavere vurdering i dette spørgsmål. Hvis dette ene spørgsmål, som tæller 20 %, ikke var talt med i undersøgelsen, ville skolen ligge helt i top i dette undertema.

Plan for opfølgning

Opfølgning på undersøgelsens resultater
Der følges op på undersøgelsen, i dialog med eleverne og personalet, ligesom der udarbejdes en handlingsplan i samarbejde med eleverne og personalet.

 1. Skolens samarbejdsudvalg orienteres om resultatet og forholder sig til dette.
 2. Skolens lærerråd orienteres om resultatet og forholder sig til dette. Lærerne orienteres om, hvordan eleverne inddrages, alt efter klassetrin.
 3. Fælles orientering af klasserne i indskolingen, dernæst mellemtrinnet og sidst fælles orientering af klasserne i udskolingen.
 4. Klasselærerne inddrager eleverne i klasserne.
 5. Skolelederen holder møde med elevrådet om tiltag for at forbedre og fastholde det gode resultat.

Overbliksrapporten offentliggøres på skolens hjemmeside med kommentar og handlingsplan.

3. Handlingsplan, hvor det fremgår, i hvilken takt og rækkefølge de konstaterede problemer skal løses

Handlingsplan:


Vi vil arbejde på at forbedre de to undertemaer: Fysiske og æstetiske rammer og Indeklima og fastholde det gode resultat i de øvrige 3 undertemaer.

 • Der er taget kontakt til arkitekten (februar 2016), som er tilknyttet skolen, som undersøger mulighederne for at etablere flere toiletter og forbedre forholdene.
 • Klasser, der mangler nye klassemøbler, får dette ønske opfyldt. Over en periode på tre år vil alle stole og borde på skolen være bragt "up-to date".
 • I Nørrebrogade (den nye bygning) bliver der etableret et udvendigt solafskærmningssystem (i sommeren 2016), der automatisk ruller ned ved solpåvirkning. Det er den bedste løsning, ifølge Rambøll, der har analyseret problemet.

4. Opfølgning på handlingsplanen

 • løbende over 2016/17

Skolens ledelse inddrager undervisningsmiljørepræsentanterne i planlægningen, tilrettelæggelsen og gennemførelsen af samt opfølgningen på undervisningsmiljøvurderingen.


Det ses i ovenstående, at der er taget højde for Stk. 2. i planen.

​Læs den samlede overbliksrapport her