​Kirstine Seligmanns Skole

En privatskole i centrum af Vejle

Tilsynserklæring

Som tilsynsførende for Kirstine Seligmanns Skole har forældrekredsen valgt:

Kurt Ernst, Nøjsomhedsvej 33, 8220 ​Brabrand.

​Kurt Ernst har en baggrund som tidligere skoleleder på Elise Smiths Skole og tidligere formand for Danmarks Privatskoleforening gennem 24 år.

Valget, der gælder i to år, fra august 2017, blev foretaget på forældrekredsmødet d. 24. april 2017.

Skolens tilsynsførende følger undervisningen i klasserne og fører tilsyn med at skolens samlede undervisningstilbud, ud fra en helhedsvurdering, står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. 

Skolens tidligere tilsynsførende, Marianne Poulsen, Skovvej 3, 7182 Bredsten, tog afsked med forældrekredsen, da hendes valgbare periode som tilsynsførende er afsluttet.

Tilsynserklæring for Kirstine Seligmanns Skole 2017/18

Skole: Kirstine Seligmanns Skole

Skolekode: 631 018

Tilsynsførende: Kurt Ernst (valgt ved forældrekredsmødet, d. 24.04.17 for skoleårene 2017/18 og 2018/19)

Dato for tilsynsbesøg m.v.: 24.04.17; 20.06.17; 20.09.17; 09.11.17, 23.04.18; 30.04.18 (i alt 6 besøg).

Tilsyn vedr. undervisningen: Datoer for tilsyn af specifikke klasser og fag (undervisning) fremgår af efterfølgende oversigt.

Undervisningssprog: Dansk

Læs den digitale tilsynserklæring fra Tilsynsportalen på Styrelsen for Undervisning og Kvalitets hjemmeside her

Indledning/lovgrundlaget for tilsynet/forberedende møder

Skolens bestyrelse bad i foråret 2017 undertegnede om at være tilsynsførende på skolen og ved skolens generalforsamling den 24.04.17 valgtes jeg af forældrekredsen i henhold til bestemmelserne herom.

Beretningerne på generalforsamlingen var meget informative og vidnede om en skole i god udvikling, og jeg fik allerede ved første lejlighed indtryk af en skole, der er meget bevidst og seriøs omkring skolens tilbud – herunder især det faglige – og altid i sammenhæng med en tydelig anerkendelse af det gode undervisningsmiljøs enorme betydning for læring.

På mødet orienterede jeg om grundlaget og bestemmelserne for tilsynet med henvisning til Friskolelovens § 9, hvor der bl.a. står, at forældrene gennem den tilsynsførendes virksomhed skal..

·​føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk.

·​føre tilsyn med om skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

·​føre tilsyn med at skolen opfylder kravene i § 1, stk. 2, 2: Skolen skal efter dens formål og i hele sit virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes

demokratiske dannelse og kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

·​føre tilsyn iht. § 2, stk. 3, 1. (Undervisningssproget skal være dansk).

Forberedende møder med ledelsen

Mødet med ledelsen den 20.06.17 indledtes med en rundgang i skolekomplekset. Skolens fysiske rammer er de senere år blevet stærkt forbedret, og elevernes forhold var særdeles fine. Masser af plads, masser af lys. De almindelige klasseværelser var store og velordnede, og faglokalerne (sløjd, billedkunst, madværksted, idræt m.v.) var velindrettede og funktionelle. Jeg fik samtidig, i de besøgte klasser (og fag), et særdeles godt indtryk af et stærkt undervisningsmiljø. Undervisningen foregik i et velordnet og roligt miljø, og børnene virkede topmotiverede – nok i sammenhæng med en imponerende arbejdsro og struktur. Lærende børn og legende børn – topmotiverede og engagerede. Glade børn.

Efter rundgangen mødtes jeg sammen med lederen med den afgående tilsynsførende. Begge bidrog de til min oplysning om skolen og dens forhold m.v. Jeg fik et sikkert indtryk af en velorganiseret skole, hvor rammerne for tilsynet var gode og præget af stor åbenhed i kommunikationen om skolens forhold og funktion. Man mærkede tydeligt den afgående tilsynsførendes kærlighed til stedet og børnene samtidig med, at tilsynets formål – kort sammenfattet: at sikre børnene en god og alsidig undervisning, der kan stå-mål-med folkeskolens – hele tiden og konsekvent blev fastholdt. Tilsynets betydning for skolen (og børnene) er ikke ubetydelig, og opgaven skal varetages med stor seriøsitet og lidt mindre nidkærhed. Undertegnede ville forsøge at fastholde denne positive indgang/tilgang til tilsynsvirksomheden.

Herefter orienterede jeg om mit tilsyns metode og omfang. Det aftaltes, at tilsynet med undervisning i de forskellige klasser og fag ville finde sted ved minimum tre besøgsrunder i året, og at der skulle sikres alsidighed i udvælgelsen af fag og klasser. Desuden oplyste jeg, at tilsynet med undervisningen på de forskellige områder (jf. nedenstående skema) ville foregå iht. til en 3-årscyklus. Jeg oplyste endvidere, at det i min opfattelse ville være umuligt på en ordentlig måde at danne sig et indtryk af skolens samlede undervisning med alt, hvad det indbefatter, hvis ikke jeg også på anden vis fik et indtryk af skolens ”liv” og aktiviteter m.v. Det kunne sammenfattes i begrebet ”skolens etos”. Jeg udtrykte ønsket om at få skolen ”ind under huden”. Der blev endvidere aftalt nogle fokusområder og temaer, som vil fremgå af det følgende.

Oversigt over tilsyn vedr. undervisning, fag og klasser i skoleåret 2017-18.

Indtryk og oplevelser i forbindelse med tilsynsbesøgene

Det første tilsynsbesøg i klasserne fandt sted den 20.09.17. I alle klasser og fag (jf. oversigten ovenfor) mødte jeg kun engagerede og motiverede elever og lærere. Alle lektioner blev afviklet professionelt, og børnene/eleverne var meget deltagende og aktive. Alle steder blev jeg præsenteret for en undervisning, hvor miljøet (trivslen, rammerne etc.) var i top. Særligt positivt indtryk gjorde skolens ordning med, at eleverne på alle trin står bag bordene ved timens start og sætter sig, når læreren siger til. Der er helt sikkert andre skoler, der ville kalde dette for ”gammeldags og autoritært”. Jeg har ikke sådanne fordomme og vil gerne anerkende, at denne måde at starte timen på i overbevisende grad er medvirkende til en stærk og god entré til undervisningen, der effektivt og uden tidsspilde igangsættes til alles glæde.

Den 09.11.17 havde jeg planlagt et særligt fokus på de kreativ-praktiske fag. Jeg overværede lektioner i håndarbejde, billedkunst, sløjd og hjemkundskab. I alle sammenhænge var eleverne topmotiverede, stemningen var super og afslappet. I hjemkundskab var jeg så heldig at kunne smage på produktet: Cookies. I den sidste del af denne time ”analyserede” eleverne deres egen madpakke. I alle fag var eleverne aktive hele tiden – også med den afsluttende oprydning efter aktiviteterne. Flere gange oplevede jeg elever, der ikke ville benytte sig af frikvarteret, men hellere fortsætte med de faglige aktiviteter. Dygtige og engagerede elever - og dygtige og engagerede lærere. Der er nok en sammenhæng! I en idrætstime stod eleverne selv for intro og opvarmningen, som var god og afvekslende. Godt styret af eleverne. Og derefter evaluerede lærer og elever de forskellige opvarmningsøvelser. Så var der håndbold. Derefter matematik i en 7. klasse med ”GeoGebra” (geometri), og til sidst engelsk med en 6. klasse. Også på denne dag var der i alle klasser og fag et fint ”undervisningsmiljø”. Velorganiserede timer og en bemærkelsesværdi arbejdsro.

Det tredje tilsynsmøde fandt sted den 23.04.18, hvor jeg først var i en 9. kl. i faget ”kristendom”. Eleverne ville samme dag få besked, om de skulle op i faget - de ”slap”. Jeg tror ikke, de ville have haft noget imod det. Det var dygtige og engagerede elever. Overværede en spændende klassedebat om ”at gå i kloster”. Mange fandt det tillokkende, det ville give en mulighed for ro i en stresset tid (også for vores ungdom) og for fordybelse! Men en måned ville nu nok være for lang tid, mente de unge! I 4. klasse var jeg til dansk, hvor man læste og gennemgik Bent Hallers ”Hos regnormen”. Igen en dejlig klasse. Dernæst til historie i 7. Klassen var ny på skolen, men de knoklede, som havde de gået på skolen altid. Timens store spørgsmål var: Hvorfor 1. Verdenskrig? Derefter ”kristendom” igen - nu i en 4. klasse. Her arbejdede man med Nordisk Mytologi. Dagen sluttede i 8. klasse, hvor temaet var: (1+r)n. Eleverne gennemgik for hinanden forskellige øvelser og opgaver. Meget overbevisende.

Generelt vil jeg vedrørende alle klassebesøg fremhæve, at børnene har været meget tillidsfulde og åbne overfor nye indtryk (herunder undertegnede). Det har været let at få en god snak med eleverne/børnene, der altid har været imødekommende og venlige. Jeg har også stærkt fornemmet gode og tillidsfulde relationer indbyrdes mellem eleverne og i forhold til lærerne. Det er tydeligt, at børnene holder af deres skole!

”Stå-mål-med”-vurderingerne.

Som det fremgår af ovenstående oversigt har mit tilsyn dækket de tre hovedfagområder. Der kan kun være tale om nedslag, og som fuldt dækkende for hele skolens virksomhed kan nærværende rapport naturligvis ikke gælde. Ved tilsynsbesøgene i næste skoleår (se oversigten) vil jeg yderligere kunne inddrage områder/fag og nye opmærksomhedspunkter for at kunne underbygge konklusionen. Mine besøg i klasserne har imidlertid givet mig klare og valide indikationer på, at nedenstående konklusioner kan anføres med stor sikkerhed og uden forbehold.

Konklusionerne er desuden funderet i flere samtaler med skolens ledelse. Efter hvert tilsynsbesøg er dagens indtryk og oplevelser blevet drøftet. Desuden har forskellige temaer, som vil fremgå af det følgende, været taget op til en særskilt drøftelse. Fælles for alle temaer er det, at den gennemgående indgang fra min side har været at skabe overblik over og sikkerhed for, at ”stå-mål-med” ikke bare er ”papir og festtaler”, men noget eleverne ”mærker”, og at det er noget, som skolen seriøst arbejder dynamisk for og med.

Ved mødet den 20.09.17 med skolelederen var hovedpunktet ”undervisning – mål og planer”. Jeg havde forinden fremsendt en række spørgsmål, der kunne tjene som dagsorden for mødet. For tilsynet er det en væsentlig opgave at konstatere, om der er sammenhæng mellem skolens udmeldinger (blandt andet på hjemmesiden) og så dét, som faktisk sker eller praktiseres i skolens hverdag. Det væsentligste i en (privat-)skolesammenhæng er spørgsmålet, om der er overensstemmelse mellem skolens praksis og de mere teoretiske målsætninger (værdierne, formål, vision og mission)? Jeg ønskede at danne mig et indtryk af, hvilke undervisningsmål skolen fulgte. Jeg ville gerne se nogle læseplaner. Jeg spurgte til skolens egen evaluering, og endelig ville jeg gerne høre om, hvordan undervisningsplanerne (indhold og gennemførelse) kunne bidrage til elevernes alsidige personlige udvikling – herunder deres forståelse for frihed og folkestyre (demokrati) og øvrige dannelse.

Et par dage inden mødet modtog jeg fra skolens ledelse et særdeles fyldestgørende og imponerende oplæg til vores møde. Det var meget mere end et oplæg. Faktisk var det snarere et skriftligt svar på langt de fleste af de områder, som tilsynserklæringen skal forholde sig til. Fornemt!

Det fremgik af mødet (og skolens oplæg), at skolens følger folkeskolens (nye) Forenklede Mål i alle fag. Af timefordelingsplanen fremgår det i øvrigt, at skolen udover de obligatoriske fagområder har valgfag som ”fortællefag”, skak, psykologi, Unge og Økonomi, Sundhed, ”syng med”, IT-design og Mindstorm.

I forbindelse med implementeringen af de nye mål havde skolen informeret fagudvalgene om vigtigheden af ”stå-mål-med-bestemmelserne” og desuden krævet, at der blev udarbejdet læseplaner i alle fag. Evalueringen af fagene foregår på en meget effektiv og velorganiseret måde. Ledelsen udvælger såkaldte fokusfag til en særlig grundig evaluering. I 2016/17 har det været fagene dansk, matematik, engelsk og naturfag med særligt fokus på de to førstnævnte fag i 2016/17 og de to sidstnævnte i 2017/18. Alle fag(udvalg) har siden 2016 været i gang med udviklingen af ”målstyret undervisning”. Lærerne er blevet præsenteret for Den canadiske Model, og skolen har haft tilknyttet to eksterne konsulenter, der har været tilknyttet fagudvalgene, og som skulle inspirere til og sikre, at den målstyrede undervisning faktisk kommer til at fungere. Det bemærkes, at opmærksomheden også er rettet på den enkelte elev, som læreren ved en tydeligere og mere forståelig ”målstyring” sikrer bedre muligheder for aktivt at medvirke til sin læring. Jeg fik ved gennemgangen et særdeles stærkt indtryk af en skole, hvor fagligheden har topprioritet. Dette indtryk er kun blevet styrket i årets løb ved besøgene i klasserne og ved samtalerne med lærerne.

Inden mødet havde jeg ved en nærlæsning af skolens meget informative hjemmeside bemærket, at skolen kraftigt betoner ønsket om i ”samarbejde med forældrene, at skabe trygge og udviklende forhold for den enkelte elevs dannelse og faglige udvikling for herved at sikre elevernes uddannelsesparathed i et moderne verdenssamfund.” Desuden anføres, at skolen lægger vægt på bl.a. dialog og samarbejde, fantasi og engagement, ambition og udvikling, anerkendelse og ordentlighed samt gensidig respekt og hensyntagen.

På hjemmesiden er der også henvisning til undervisningsministeriets anbefalede planer. Mål og evaluering hænger sammen, og ”den røde tråd” i fagene er vigtig. Det centrale er naturligvis, at fagudvalgene opstiller planer, der er nemme at forstå også for elever (og deres forældre). Det skal sikres, at målene er tydelige – og at lærerne er det samme! Jeg har ved tilsynet i alle omhandlende klasser og fag fundet god overensstemmelse mellem de Forenklede Fælles Mål og læseplaner mv. ift. indholdet af den leverede/praktiserede undervisning. Jeg er ikke i tvivl om, at de Forenklede Mål på alle fagområder opfyldes.

Jeg har ved årets tilsynsbesøg fået et tydeligt indtryk af en skole, der er meget bevidst om de overordnede målsætninger (herunder de lovbefæstede) og skolens egen formålsbestemmelser og - i det hele taget - skolens værdigrundlag - værdierne. Dette blev også stærkt betonet af både leder og bestyrelsesformand ved årets forældrekredsmøde ultimo april 2018.

​Jeg konstaterer, at skolen til fulde op til lovens bestemmelser (Friskolelovens § 1, b, stk. 3) om at skulle evaluere egen virksomhed. Lærer eleverne det, de skal? Og er skolen opmærksom på faglige områder, der måske kunne trænge til et lille eftersyn? Igen vil jeg henvise til skolens hjemmeside, hvor man med henvisning til Undervisningsministeriets krav om evaluering oplyser, at man udover evalueringen af fagene tillige forholder sig til evalueringen af skolens samlede undervisning. Her kan man også læse nærmere om, hvordan skolen har udviklet og indført en løbende evalueringspraksis, som bygger på norske erfaringer med VfL-metoden (Vurdering for Læring). I indeværende skoleår har flere af skolens lærere været på studietur i Norge, og i august 2017 har der været afholdt et par pædagogiske dage med temaet VfL. I forlængelse heraf er der igangsat forløb i både indskoling, mellemtrin og udskoling, hvor ideerne afprøves.

​Om evaluering noteres det i øvrigt på hjemmesiden, at skolen er ”optaget af at kunne formidle og drøfte mål, proces, resultater og opfølgning med såvel elever som forældre, således at forældrene er trygge og bevidste om, at vi som skole lever op til lovgivningen samt støtter og udvikler deres barn bedst muligt.” Jeg konstaterer også en række forskellige differentierings-systemer/måder.

Det er betryggende, for børn er forskellige, lærere er forskellige, undervisningstimer er forskellige, betingelser og mere eller mindre relevante forhold er forskellige, og uanset alle gode viljer og kompetencer går ikke alle timer som planlagt. Sådan er det også på K. Seligmanns Skole, men udfordringerne tages op, og jeg har stort set kun overværet særdeles velgennemførte undervisningsforløb, og jeg har i alle tilfælde mødt meget engagerede lærere og elever. Specielt noterer jeg mig, at timerne altid er velorganiserede, og at arbejdsmiljøet, herunder en fin arbejdsro, altid er i top.

Skolens notat, hjemmesiden og drøftelserne med ledelsen omhandlede også trivsel, brobygning, kammeratskab, trivselsundersøgelser, undervisningsmiljøvurderinger, lejrskole, tværfagligt samarbejde og læringsfællesskaber, differentiering og sikring af lærernes faglige, didaktiske og pædagogiske kvalifikationer (herunder en dynamisk opdatering).

Skolen gennemfører også de foreskrevne trivselsundersøgelser. Den seneste er gennemført i januar 2016 og viste, at eleverne (stor-)trives. Ledelsen er meget opmærksom på elevernes udmeldinger/ønsker mht. forbedring af undervisningsmiljøet. Eksempelvis resulterede seneste trivselsundersøgelse i 15 nye toiletter (ét pr. klasse).

Skolen ”insisterer” på trivsel. Derfor undrede det mig heller ikke, at dette emne fyldte meget i ledelsens beretning ved skolens generalforsamling i april 2018. Skolelederen oplyser endvidere, at sygefraværet hos både elever og lærere er meget lille. Elevgennemstrømningen er beskeden og hænger stort set alene sammen med forældrenes bopælsændringer/flytning til andre dele af landet. Det vil være for omfattende i denne erklæring at komme omkring det hele, og det er heller ikke meningen. Men alle indtryk fra møderne med ledelsen og samtalerne med lærerne og - vigtigst - indtrykkene fra mødet med børn og unge giver mig et meget stærkt grundlag for de efterfølgende konklusioner.​

Ved mødet den 09.11.17 fortalte skolelederen om konceptet ”Walk through”, som har til formål at sikre, at skolens ledelse får et bedre kendskab til undervisningen, læringsklimaet, klasseledelsen m.v. Lederen fremhævede, at det er en måde at opkvalificere ledelsesarbejdet på, og at det giver ledelsen en reel mulighed for at tage ansvar for skolens resultater og for aktivt at medvirke til udviklingen af undervisningen/skolen. I 2017/18 deltager 4 lærere/fag, som 6-7 gange i løbet af skoleåret vil modtage besøg af skolens ledelse. Tilgangen er fra alle sider refleksiv og dialogisk. Læreren får inden besøgene kendskab til udvalgte fokuspunkter. Hensigten er positivt ”at forstyrre” lærernes tænkning og derved fremme refleksionen over sin praksis. Efter besøgene er der afsat tid til en reflekterende samtale. Skolen ønsker at fremme en kultur med en ”åben refleksion”, som altid finder sted og aldrig afsluttes. For en tilsynsførende giver dette rigtig god mening – især på en skole, der vil det bedste for børn!

Endelig drøftedes ”den demokratiske dannelse” ved inddragelse af særlige evalueringsværktøjer.

Ved mødet 23.04.18 fortsattes drøftelserne vedrørende elevernes alsidige udvikling, som forbindes med skolens værdier. Udviklingen fremmes gennem elevens lyst til at lære mere, mulighed for at lære på forskellig måde, mulighed for at lære sammen med andre og ved sociale kompetencer. Det er trivsel, det er dannelse. Og det er en opgave, som aldrig slippes. Således vil skolen i skoleåret 2018/19 gennemføre en større evaluering af området. Målet er en yderligere udvikling på området ved at udvikle (nye) måder, hvorpå dette vigtige arbejde kan foregå og ved at give ejerskab til de positive udfordringer – herunder hvordan skolens værdier afspejles/influerer på elevens alsidige udvikling. Tilsvarende vil en evaluering på området ”frihed og folkestyre” ligeledes blive iværksat i skoleåret 2018/19. Den tilsynsførende vil i skoleåret 2018/19 med stor interesse følge disse spændende evalueringer.

På mødet fik jeg også udleveret en oversigt over og desuden en gennemgang af omfattende fag-evalueringer i årene 2015 -2018. I skoleåret 2016/17 har fagene dansk, matematik, engelsk og naturfag, som nævnt, været udvalgt som fokusfag.

I skoleåret 2017/18 er fagene engelsk og naturfag udvalgt som fokusfag, der skal arbejde særligt med evaluering. Udvælgelsen af disse fag beror for naturfags vedkommende især på den ny-indførte fælles naturfagsprøve. Det er også oplagt at have fokus på engelsk, da engelsk er det førende fremmedsprog, og da eleverne stifter bekendtskab med det allerede fra 1. klasse. Desuden er det et stort prøve/eksamensfag med en obligatorisk samt en lodtrukken FP9-prøve.

På baggrund af ovenstående kan det derfor med sikkerhed konkluderes, at undervisningen inden for det humanistiske, naturfaglige og praktisk/musiske fagområde står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk

Da skolen ikke er prøvefri og også holder prøve i faget historie og kristendom, skal elevernes standpunkt i dette fag ikke vurderes særskilt. Jeg har i alle de klasser og fag, hvor jeg har overværet undervisningen (jf. oversigten på side 2), vurderet, at det faglige niveau er højt og mindst lever op til, hvad der almindeligvis kan forventes i folkeskolen. Denne vurdering underbygges desuden ved de oplevelser, jeg har haft i timerne, elevernes reaktioner, samtaler med elever og lærere samt elevernes arbejder.

En vurdering af standpunkterne for de i overskriften nævnte og øvrige fag er desuden baseret i min stikprøvevise - med afdelingslederens assistance ved mødet den 24.04.18 - gennemgang af elevernes standpunkts/karakter-protokoller for indeværende skoleår. Jeg har mere indgående set på standpunkterne for en 6. og en 9. klasse.

Gennemgående vurderes det, at standpunkterne er meget tilfredsstillende – og sagtens kan ”måle sig med folkeskolen”. Vurderingen underbygges i høj grad ved at se på skolens karakterer ved 9. klasses afgangsprøver 2017. Landsgennemsnittet for de bundne prøver 7,0, mens det for K. Seligmanns Skoles vedkommende er 9,1, hvilket placerer skolen helt i toppen på en 15. plads på landsplan og en 1. plads i kommunen.

Med hensyn til ”undervisningseffekten” placerer skolen sig også på en 15. plads på landsplan. Undervisningseffekten er +0,9 (altså næsten et helt karakterpoint mere, end man skulle forvente). Henover de senere skoleår opgøres tallet til +0,7. Det er således ikke en engangsforestilling. Skolen kan med stor sikkerhed fastslå, at den løfter alle elever.

Skolens karaktergennemsnit i 2016/17 i de enkelte fag for både 9. og 10. klasse kan ses på skolens hjemmeside.

Af undervisningsministeriets statistik fremgår det, at 37 % i 2016 fortsætter på skolen i 10. klasse eller en efterskole. 54 % fortsætter på en gymnasial uddannelse. Her ultimo april 2018 oplyser UU-Vejle, at ca. 30 % af 9. klasse-eleverne i 18/19 vil gå i 10. kl. på skolen (eller en anden privat grundskole) eller på en efterskole. Godt 61 % vil fortsætte på HHX, HTX eller STX.

Det er således hævet over enhver tvivl, at skolens elever i dansk, matematik og engelsk samt generelt i de øvrige fag har et højt fagligt standpunkt, som sagtens kan måle sig med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering

Det væsentligste indtryk af undervisningen og det samlede undervisningstilbud fås ved tilsyn i klasserne. Undervisningen er fulgt i henhold til oversigten på side 2: 20.09.17; 09.11.17; 23.04.18. Dagene er indledt på lærerværelset, hvor jeg med de involverede lærere kort har drøftet dagens program. Efter hver lektion har der oftest været lejlighed til en kortere drøftelse af timen og dens forløb. Ved afslutningen af dagen har jeg drøftet dagens og de enkelte lektioners/undervisningens forløb med ledelsen.

Det er kendetegnende, at jeg i alle timer har mødt meget venlige, imødekommende og engagerede lærere, som samtidig var velforberedte. Timerne har gennemgående været spændende og er blevet afviklet i god ro og orden. Her vil jeg også igen nævne, at eleverne/børnene har været meget tillidsfulde og åbne overfor lærerne.

Jeg har i forbindelse med tilsynet i alle klasser/fag dannet mig et indtryk af det anvendte undervisningsmateriale m.v.. På et møde med ledelsen (23.04.18) har jeg desuden fået en oversigt over skolens fagportaler (abonnementer), som dækker stort set alle fag og er af høj kvalitet. Alt sammen giver det indtryk af, at skolens materiale er af en fin kvalitet og ”up to date” både fagligt og pædagogisk. Skolens brug af elektroniske hjælpe- og undervisningsmidler lever også helt op til tidens krav. Ledelsen oplyser desuden, at skolens budget for bøger, portaler, interaktive tavler og bibliotek/læringscenter m.v. er på små to millioner kroner, hvilket efter min erfaring klart understøtter konstateringen af det høje niveau for undervisningsmaterialernes kvantitet og kvalitet.

Samarbejdet med forældrene – herunder underretningen om elevernes standpunkter m.v. er af den største betydning for vurderingen af skolens samlede virksomhed. Jeg har drøftet med ledelsen, hvorledes skolen i øvrigt sikrer, at forældrene regelmæssigt holdes orienteret om elevernes udbytte af undervisningen.

Der afholdes 7 åbne konsultationer på skolen årligt. Omdrejningspunkterne for samtalerne er elevens faglige, sociale og personlige mål. Temaer under konsultationerne kan eksempelvis dreje sig om tilbagemeldinger på skriftlige og mundtlige arbejder, Nationale Test, terminsprøver mv. I den løbende evaluering (formative evaluering) bruges primært samtalen som evalueringsredskab. Karaktergivningen er en summativ vurdering af eleverne, men stadig med henblik på at skærpe målene for fremtidig udvikling.

I 1.-3. klasse gives der udtalelser to gange om året. I 4.-6. klasse gives der karakterer 2 gange årligt. På 7.-10. klassetrin gives der karakterer tre gange årligt.

Skolen tilbyder også en 10. klasse, som efter min vurdering tydeligt står mål med kravene til undervisningen m.v. i folkeskolen (jf. Friskolelovens § 1, stk. 3 med henvisning til folkeskolelovens § 19 c.). Jeg har oplyst skolen om, at jeg næste år vil have et særligt fokus på denne del af virksomheden.

Jeg kan uden forbehold konkludere, ”at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen - jf. friskolelovens § 9a, stk. 1, 1) & 2).

0 0 0 - - - 0 0 0

Tilsynet med undervisningsaktiviteterne, der i overensstemmelse med Kirstine Seligmanns Skoles formål og i hele skolens virke skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

Jeg har på møderne med ledelsen fået en særdeles fin orientering og - vigtigere – en klar dokumentation af initiativer og effektuering vedrørende ovenstående. Samtidig har jeg i min gang på skolen og ved besøgene i klasserne/undervisningen kun set tegn (artefakter), der bekræfter skolens arbejde med at forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre. På samme måde forholder det sig mht. at udvikle elevernes demokratiske dannelse m.v. Og jeg har set mange tegn! Jf. i øvrigt mine bemærkninger herom i afsnittet om ”Stå-mål-med”-vurderingerne” (siderne 3-6).

Skolen har naturligvis også et elevråd, som bl.a. forholder sig til undervisningsmiljøet og elevernes generelle trivsel. I skoleåret 2018/19 vil jeg følge elevrådet nærmere.

Det er således godtgjort, at skolen i fuldstændig grad opfylder fordringen i friskolelovens § 1, stk. 2, 2. pkt.

Tilsyn med, at undervisningssproget skal være dansk

Undervisningssproget er - jf. friskolelovens § 2, stk. 3, 1. pkt. - dansk- i alle relevante sammenhænge.

Tilsyn med skolens donationer

Skolens bestyrelse og ledelse har samstemmende ved generalforsamlingen (forældrekredsmødet) den 30.04.18 oplyst, at skolen ikke har modtaget donationer i indeværende tilsynsperiode.

Ved samme lejlighed fik jeg ved formandens og skolelederens beretninger og gennem budget- og regnskabsfremlæggelser yderligere bekræftet min klare opfattelse af, at skolen er velfungerende og tillige velfunderet såvel økonomisk som pædagogisk.

Jeg fik på mødet også lejlighed til med udgangspunkt i nærværende erklæring at berette om mit første tilsynsår på skolen.

Afsluttende bemærkninger

Jeg vil gerne afslutningsvis tilkendegive, at det har været en stor glæde for mig at varetage tilsynet med KS Skole. Alle instanser og alle voksne og børn har udvist en stor og smittende glæde ved skolen.

Jeg har kun mødt skønne, glade og livsduelige børn, og ledelsen, med lærerne i front, udstråler et stort engagement og en herlig virkelyst. Ved forældrekredsmødet spurgte en forælder mig om, hvordan jeg kunne observere ”livsduelighed”. Det kan – indrømmet – være svært ved 5-6 besøg på en skole. Men jeg mærker det! En leder af skolens børnehave sagde bagefter til mig, at det måske var bedre at tale om ”agens”. Det betyder – kort udtrykt – det voksne menneskes (den udlærte elevs) aktive virken i verden som »agens”, dvs. som handlende og villende og ønskende og udstyret med en bevidsthed eller en mentalitet som grundlag for/impuls til at handle – at agere. Det kan vi godt kalde det – og så er man livsduelig! Og afslutningsvis vil jeg gerne sige, at skolen også i den henseende sagtens kan stå mål med det hele – herunder folkeskolen..

Her i maj 2018, hvor det egentlige tilsyn vedrørende undervisningen (i fagene, i klasserne) for 2017/18 er overstået, er det dejligt at kunne konstatere, at samtlige besøg på skolen, i de enkelte klasser, i de forskellige fag hos de forskellige lærere og i forbindelse med møder med ledelsen samt i andre sammenhænge, har været præget af stor imødekommenhed og åbenhed fra alle sider. Det har betydet, at vilkårene for mit tilsyn har været optimalt, og jeg vil gerne takke alle på skolen herfor - herunder også dem, det hele handler om – børnene eller eleverne, alt efter hvilken betegnelse den enkelte læser måtte foretrække. Selv foretrækker jeg, at vi taler om børnene og de unge. TAK TIL JER ALLE.

Jeg tilkendegiver herved at have sikret mig, at ovenstående oplysninger er korrekte, og at oplysningerne er baseret på min faglige og pædagogiske vurdering, ligesom alle øvrige oplysninger, kommentarer og vurderinger i nærværende tilsynsrapport vil kunne uddybes og dokumenteres – bl.a. med henvisning til omfattende notater m.v. i forbindelse med tilsynsbesøgene.

Århus, den 3. maj, 2018

Kurt Ernst, certificeret tilsynsførende