​Kirstine Seligmanns Skole

En privatskole i centrum af Vejle

Musiklegat

Ansøgninger stiles til skolens bestyrelse og skal være skolen i hænde senest 30.11.

Sendes til skolens mailadresse: kirstine.seligmanns.skole@kss-vejle.dk

Fundats for BIRGIT CHRISTINE JØRGENSEN SWANSONS MUSIKLEGAT

Legatets navn er "BIRGIT CHRISTINE JØRGENSEN SWANSONS MUSIKLEGAT"

Legatets formål er at yde legater til elever fra Kristine Seligmanns Skole til videreuddannelse på et musikinstrument, primært klaver eller violin, samt til studierejser som led i en musikuddannelse. Legatet kan ydes indtil 10 år efter elevens afgang fra skolen.

Legatets kapital:
Ved legatets oprettelse udgjorde kapitalen kr. 100.000, som er ydet ved gave fra Birgit Christine Jørgensen Swanson. Legatets årlige overskud overføres til en legatkonto. Legatkontoen tjener til at sikre tilstedeværelsen af midler til uddeling i overensstemmelse med legatets formål. Legatkontoens midler skal være anbragt på særskilt konto i et pengeinstitut til bedst mulig forrentning.

 
Legatets overskud:
Årets overskud til legatets formål. Anvendelsen kan udskydes til et senere regnskabsår, hvis det er af betydning for opfyldelse af legatets formål. Bestyrelsen er dog berettiget til at henlægge indtil 25 % af årets overskud til konsolidering af formuen. Legatbestyrelsen fastsætter selv i hvert enkelt tilfælde, hvor store legatportioner, der skal udbetales, og om tildeling sker en gang for alle eller for et nærmere angivet tidsrum.

Legatets Ledelse:
Legatet ledes af en bestyrelse, der udgøres af den til enhver tid værende bestyrelse for Kirstine Seligmanns Skole i Vejle. Der kan ikke tillægges bestyrelsesmedlemmerne vederlag for deres arbejde.

Bestyrelsen:
Bestyrelsen sammenkaldes, når formanden bestemmer det, eller når det begæres af et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 2/3 af medlemmerne er til stede, deriblandt formanden. I bestyrelsesmøder træffes alle beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen drager omsorg for førelsen af en protokol for legatet. I protokollen indføres en årlig beretning om legatets økonomiske stilling samt om legatets velgørende virksomhed.

Fundatsændringer:
Beslutning om ændringer i denne fundats kan kun foretages på Kirstine Seligmanns Skoles generalforsamling.