​Kirstine Seligmanns Skole

En privatskole i centrum af Vejle

Mindelegat

Ansøgninger stiles til skolens bestyrelse og skal være skolen i hænde senest 30.11.

Sendes til skolens mailadresse: kirstine.seligmanns.skole@kss-vejle.dk


Fundats for fhv. skolebestyrer Else Hansens Mindelegat

Legatets navn er "Fhv. skolebestyrer Else Hansens Mindelegat”

Ved legatets oprettelse udgjorde kapitalen kr. 100.000, som er ydet ved gave fra dødsboet efter fhv. skolebestyrer
Else Bodil Ahrentsen Hansen.

Legatet bestyres af den til enhver tid værende bestyrelse for Kirstine Seligmanns Skole i Vejle. Der kan ikke tillægges bestyrelsesmedlemmerne et vederlag for deres arbejde.

Det påhviler bestyrelsen at anvende årets overskud til de formål, der fastsættes i nærværende fundats. Anvendelsen kan udskydes til et senere regnskabsår, hvis det er af betydning for opfyldelse af fondens formål.

Hvad legatkapitalen i øvrigt afkaster, skal anvendes til årlige udbetalinger i portioner, hvis størrelse fastsættes af legatbestyrelsen, til unge mennesker fra Vejle og omegn, som er elever eller har været elever på Kristine Seligmanns Skole i Vejle, og hvis personlige og økonomiske forhold samt flid og dygtighed gør dem fortjent hertil.

​Legatbestyrelsen fastsætter selv i hvert enkelt tilfælde, hvor store legatportioner, der skal udbetales, og om tildelingen sker en gang for alle eller for et nærmere angivet tidsrum. 


Bestyrelsen kan foretage rimelige hensættelser af årets overskud til konsolidering af fondens formue.

Det påhviler legatbestyrelsen at føre protokol for legatet. I protokollen indføres alle meddelelser og oplysninger, som måtte være af interesse for legatet.

Beslutning om ændringer i denne fundats kan kun foretages på Kirstine Seligmanns Skoles generalforsamling.

Uddelt mindelegat i 2018

Tidligere elev på skolen, Magnus Lyck Hansen, der studerer på Danmarks Tekniske Universitet, DTU, har modtaget et tilskud fra Else Hansens Mindelegat til et udvekslingsophold i Australien.

Magnus fik overrakt sit legat under morgensang på skolen d. 3. april 2018. Se billedet fra overrækkelsen her

Læs Magnus Lyck Hansens beretning fra opholdet her