​Kirstine Seligmanns Skole

En privatskole i centrum af Vejle

Tilsynserklæring

Som tilsynsførende for Kirstine Seligmanns Skole har forældrekredsen valgt:

Kurt Ernst, Nøjsomhedsvej 33, 8220 ​Brabrand.

​Kurt Ernst har en baggrund som tidligere skoleleder på Elise Smiths Skole og tidligere formand for Danmarks Privatskoleforening gennem 24 år.

Valget, der gælder i to år, fra august 2017, blev foretaget på forældrekredsmødet d. 24. april 2017.

Skolens tilsynsførende følger undervisningen i klasserne og fører tilsyn med at skolens samlede undervisningstilbud, ud fra en helhedsvurdering, står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. 

Skolens tidligere tilsynsførende, Marianne Poulsen, Skovvej 3, 7182 Bredsten, tog afsked med forældrekredsen, da hendes valgbare periode som tilsynsførende er afsluttet.

Kirstine Seligmanns Skole.

Tilsynserklæring april 2016 - april 2017.

Skolekode: 631018.

Tilsynsførende: Marianne Kjærgaard Poulsen.

Undertegnede fører tilsyn med Kirstine Seligmanns Skole i overensstemmelse med Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. kapitel 3 § 9. Tilsynet har til formål at vurdere:

1. Elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik, og engelsk.

2.​ At skolens samlede undervisningstilbud, ud fra en helhedsvurdering, står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

3.​ At skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

4.​ At undervisningssproget er dansk.

Denne tilsynserklæring er udfærdiget på baggrund af mine besøg på skolen i perioden april 2016 - april 2017. Tilsynet har været fordelt på 10 dage, og jeg har overværet 31 lektioner.

Besøgene har primært indeholdt overværelse af undervisningen og efterfølgende samtaler med lærerne. Undertegnede er løbende blevet orienteret af skoleleder Tommy Kristensen om skolens dagligdag, visioner, økonomi og nye tiltag.

Kirstine Seligmanns Skole er stadig en skole, der lever op til sine mål om at være en skole med fokus på et højt fagligt undervisningsmiljø i stadig udvikling. Der er nu ved at være skabt meget fine fysiske rammer for elever og lærere. Dette skaber store muligheder for en undervisning og pædagogik på et meget højt niveau. Faglokalerne er ved at være helt i top, både hvad angår selve lokalerne og undervisningsmaterialerne. Sidste hånd er p.t. ved at blive lagt på naturfagslokalet i afdelingen på Worsaaesgade.

Ligeledes er badefaciliteterne/toiletterne på Worsaaesgade blevet renoveret og fremstår nu tidssvarende og indbydende.

På trods af, at der stadig er stor opmærksomhed på, at de fysiske rammer er tidssvarende, er det mit indtryk, at der er stor fokus og økonomiske ressourcer til at give lærerstaben muligheder for til stadighed at udvikle sig og få inspiration via studierejser og kurser, både her i landet, men også i udlandet. Der har været 4 lærere på studietur/kursus i Canada, og de er, som de lærere, der har været afsted tidligere, kommet hjem med “gnist i øjnene” og ny inspiration.

Skolen er kommet med i EU`s uddannelsesprogram Erasmus+ Projektet, og i den anledning har der været 5 lærere i Norge for at blive inspireret på en skole, som har været med i projektet længere, og som giver en mulighed for udveksling af erfaringer. Projektet har b.l.a. det formål at styrke læring igennem sociale kontakter inden for EU.

I det kommende skoleår uddannes en af lærerne til læringskonsulent.

Undervisningen på skolen er generelt, for alle årgange, af meget høj kvalitet. Skolen har en meget engageret lærerstab med stor opmærksomhed på elevernes trivsel.

Et tæt samarbejde med forældrene er prioriteret meget højt…..

og forventes at være gensidigt.

Som det fremgår af skolens hjemmeside, vægtes IT og multimodale medier meget højt. Ved mine tilsyn, observerede jeg, at disse muligheder generelt udnyttes optimalt.

Ved mit sidste tilsyn var 4. klasse, som havde kristendom, rundt på skolens gange og brugte deres mobiltelefoner til at løse opgaverne, som var hængt op med tekst og billeder vedr. påskens budskab. Eleverne var meget ivrige og engagerede, og det var tydeligt, at denne form for undervisning fængede dem meget.

Ved den offentliggjorte CEPOS-analyse, placerer Kirstine Seligmanns Skole sig på en delt 10. plads over Danmarks skoler og højest placeret i Vejle kommune.

CEPOS-analysen er et mål for skolernes evne til at løfte eleverne fagligt set i forhold til de præstationer, man kan forvente i forhold til deres såkaldte socioøkonomiske baggrund.

Kirstine Seligmanns Skole værner, på trods af, at den er en meget moderne skole i forhold til undervisning, om sine traditioner og kultur. Blandt andet holdes hvert år en skolefest, hvor eleverne optræder. I 2016 opførtes et stykke, hvor eleverne fra hvert andet klassetrin medvirkede. Stykket var skrevet af de store elever, i tæt dialog med de lærere, der er primus motor for elevernes optræden. Tidligere elever inviteres, og en del vælger at deltage i den traditionsrige fest.

I dagligdagen emmer skolen af fællesskab, demokratiske værdier og forudsigelighed, som mange børn tydeligt trives med. Der er morgensang, på begge skoleafdelinger. Efter dagens sang er der en kort orientering, eller blot et kort indlæg fra afdelingslederen om et aktuelt emne. Det kan være en praktisk oplysning, men det er ofte en bemærkning, som gør eleverne opmærksomme på danske traditioner og nationale begivenheder.

Undertegnede er blevet orienteret af skolens leder, Tommy Kristensen, om at skolen, i det forgangne år, ikke har modtaget donationer af nogen art.

Konklusion:

At elevernes standpunkt i dansk, regning / matematik og engelsk (og øvrige fag) generelt er meget højt.

At skolens samlede undervisningstilbud, ud fra en helhedsvurdering, som minimum, står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

At skolen har stor fokus på, og lykkes via dens kultur, traditioner og forventninger til eleverne, at forberede dem, til at leve i et samfund med frihed og folkestyre.

At undervisningssproget er dansk.

Marianne Kjærgaard Poulsen

Tilsynsførende.

Erklæringen er fremlagt forældrekredsen i forbindelse med skolens generalforsamling og forældrekreds-møde d. 24. april 2017.

​Skolekode: 631018


Periode: April 2016 - April 2017

Datoer, hvor der har været tilsyn:

19. april 2016 2 lektioner idræt. (Eksamensfag)

12. aug. 2016 Opstart skoleår.

13. sept. 2016 Samtale med skoleleder.

2 b ENG.

4 a DAN.

5 a MAT.

7 c ENG.

11. okt. 2016 1 a MAT.

3 b DAN.

6 b ENG.

1 b KRI.

3 a MAT.

18. nov. 2016 Skolefest.

​11. jan. 2017 3 a ENG.

2 a ENG.

6 b DAN.

5 a ENG.

18. jan. 2017 Samtale med skoleleder.

0 b BHK

7 b MAT.

9 abc MAT.

8 b KRI.

25. jan. 2017 4 lek. Temadag (indskoling og mellemtrin)

23. marts 2017 10 b HIS.

9 a Dan.

7 a Dan.

8 abc MAT.

6. april 2017 8 c HIS.

8 abc TYS.

8 b DAN.

SPU.

Samtale med skoleleder.