​Kirstine Seligmanns Skole

En privatskole i centrum af Vejle

Sprog

Handler om at skabe rammer for barnets udvikling af ordforråd og evne til at udtrykke egne tanker, ønsker og følelser. Evnen til at forholde sig til litteratur og sproget I sange og sanglege. Sprog er mange ting: nonverbaltsprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog

Læringsmål

I Kirstine Seligmanns Børnehave ønsker vi at...

 • Barnet kan udtrykke sig på mange forskellige måder
 • Have et kreativt, sprogligt stimulerende miljø, hvor der eksperimenteres med forskellige udtryksformer.
 • Barnet skal støttes i sprogligt at kunne skabe kontakt og forståelse
 • Skabe glæde, omkring det, at anvende sproget


Tiltag

Det gør vi ved at........

 • Sætte ord på ting, begreber, personer, farver, vejr etc.
 • Bruge fortælling, dramatisering, bøger, rim og remser
 • Have samling hver morgen, hvor der tales om dagen i dag, fortælles historier og synges
 • Præsentere børnene for mange forskellige udtryksformer i hverdagen, så der bliver mimet, sunget, vrøvlet, lavet grimasser og fagter, pjattet, hvisket, råbt, hvinet etc.
 • Have nærvær i kommunikationen med det enkelte barn
 • Skabe en kultur, hvor der er ro til at høre, hvad der bliver sagt
 • Fokusord på alle emner gennem året.​
Tegn
Vi er på rette vej, når børnene.......

 • Benytter sproget, verbalt og nonverbalt
 • Bruger forskellige udtryksformer og leger med dem
 • Sætter ord på følelser og initiativer
 • Synes det er sjovt, at lege med lyde, sprog og udtryksformer
 • På eget initiativ leger, synger, spiller spil og kommunikerer herom, leger sanglege, rim og remser.
 • Bruger sproget aktivt i samspillet
 • Løbende udvikler et større og mere nuanceret ordforråd
 • Bruger sproget, til at sætte personlige grænser

og når de voksne......

 • Har et nuanceret personligt sprog, herunder mimik og kropssprog
 • Understøtter børnenes leg, stemninger og benævnelse
 • Er gode til at lege med sproget og skabe opmærksomhed med det
 • Er bevidste om, hvornår de skal udfordre, og hvornår de skal støtte
 • Igangsætter aktiviteter med tungetvistere, rytmelege
 • De voksne bruger forskellige udtryksformer som virkemiddel i det pædagogiske arbejde

Metoder:
 • Troldene i Eventyrskoven af Susanne Holck
 • Alle børn sprogvurderes i jan/feb måned
 • Dialogisk læsning med SMTTE-model og fokusord
 • Alle børn gennemfører KTI (koordineret tegneiagttagelse)